Формування творчої особистості як умова збереження психічного здоров’я дітей, позбавлених батьківського піклування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором розглянуто формування творчої особистості як умова збереження психічного здоров’я дітей, позбавлених батьківського піклування. Творча діяльність перебудовує свідомість дитини – всиляє оптимізм й дозволяє відчути власну значущість і цінність, що сприяє психологічній реабілітації особистості, розкриттю її суб’єктного потенціалу, стимулює до пошуку внутрішньої цілісності, нових можливостей саморозвитку й самореалізації. В данной статье автором рассмотрено формирование творческой личности как условие сохранения психического здоровья детей, лишенных родительской опеки. Творческая деятельность перестраивает сознание ребенка – усиливает оптимизм и позволяет почувствовать свою значимость и ценность, что способствует психологической реабилитации личности, раскрытию ее субъектного потенциала, стимулирует поиск внутренней целостности, новых возможностей саморазвития и самореализации. In this article the author considers the formation of a creative personality as a condition for preserving the mental health of children deprived of parental care. Creative activity restructures a child's consciousness - it strengthens optimism and allows them to feel their significance and value, which contributes to psychological rehabilitation of the personality, disclosure of its subjective potential, stimulates the search for inner integrity, new opportunities for self-development and self-realization. I
Опис
Ключові слова
творча діяльність, психічне здоров’я, діти, батьківське піклування, творческая деятельность, психическое здоровье, дети, родительская опека, creative activity, mental health, children, parental care
Цитування
Кабусь Н. Д. Формування творчої особистості як умова збереження психічного здоров’я дітей, позбавлених батьківського піклування / Н. Д. Кабусь // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 82–85.