Семантична структура фразеологічних одиниць зі значенням «граничність довкілля»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-08-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет; видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Важливим у цій науковій розвідці є опис сутності такого складного явища, як фразеологічна семантика. Так, досліджувані фразеологічні одиниці виявляють семантичну спрямованість на людину та навколишнє середовище. У статті досліджено фразеологічні одиниці української мови із семантикою граничності довкілля. У фразеосемантичному полі виокремлено фразеосемантичну групу фразеологічних одиниць із семантикою граничності довкілля, проаналізовано фразеосемантичні блоки та фразеосинонімічні ряди. Наведено результати семантичного та структурного аналізу досліджуваних одиниць. Мова і культура існують у тісній узаємодії, оскільки мова є не тільки вербальною пам’яттю довкілля, але і його інтерпретатором, бо профілює особливі межі, зокрема внутрішній світ людини, менталітет народу, природу. Це чітко простежується у семантиці фразеологізмів, усебічне вивчення яких із урахуванням максимально доступної методології розкриває таємниці людської свідомості. Незважаючи на величезну кількість робіт, пов’язаних із фразеологічним фондом мови з позицій різного інструментарію, стійкі вирази за своєю суттю є невичерпним джерелом знань. Дослідження враховує антропоцентричну спрямованість лінгвістики. Завдяки такому підходу з’являється змога описувати значення фразеологічних одиниць із урахуванням лінгвокультурного досвіду. Сучасна фразеологічна наука характеризується достатньою розробленістю проблеми фразеологічного значення, що містить семантичну структуру фразеологізмів, організованість фразеологічного складу, взаємодію семантичних і граматичних властивостей фразеологізмів. Семантика фразеологічних одиниць зацікавлює специфікою їхнього виникнення та комплексною організацією значення. Мета дослідження – виявити елементи фразеологічного значення (внутрішню форму, образність, умотивованість), установити їхні характерні особливості, взаємозв’язки та взаємозалежність. Ці питання є актуальними, оскільки вчені ще не дійшли єдиного трактування сутності компонентів фразеологізмів і їхнього місця у семантиці. Представлена методика семантичного аналізу фразеологічного значення, виділені моделі його структурної організації. Важным в этой научной разведке есть описание сущности такого сложного явления, как фразеологическая семантика. Так, исследуемые фразеологические единицы обнаруживают семантическую направленность на человека и окружающую среду. В статье исследованы фразеологические единицы украинского языка с семантикой предельности окружающей среды. Во фразеосемантическом поле выделена фразеосемантическая группа фразеологических единиц с семантикой предельности окружающей среды, проанализированы фразеосемантические блоки и фразеосинонимические ряды. Приведены результаты семантического и структурного анализа исследуемых единиц. Язык и культура существуют в тесной взаимосвязи, поскольку язык является не только вербальной памятью окружающей среды, но и его интерпретатором, поскольку профилирует особенные черты, в частности внутренний мир человека, менталитет народа, природу. Это четко прослеживается в семантике фразеологизмов, всестороннее изучение которых с учетом максимально доступной методологии раскрывает тайны человеческого сознания. Несмотря на огромное количество работ, связанных с фразеологическим фондом языка с позиций разного инструментария, устойчивые выражения по своей сути являются неисчерпаемым источником знаний. Исследование учитывает антропоцентрическую направленность лингвистики. Благодаря такому подходу появляется возможность описывать значения фразеологических единиц с учетом лингвокультурного опыта. Современная фразеологическая наука характеризуется достаточной разработанностью проблемы фразеологического значения, содержащая семантическую структуру фразеологизмов, организованность фразеологического состава, взаимодействие семантических и грамматических свойств фразеологизмов. Семантика фразеологических единиц привлекает спецификой их возникновения и комплексной организацией значения. Цель исследования - выявить элементы фразеологического значения (внутреннюю форму, образность, мотивированность), установить их характерные особенности, взаимосвязи и взаимозависимость. Эти вопросы актуальны, поскольку ученые еще не пришли к единой трактовке сущности компонентов фразеологизмов и их места в семантике. Представленная методика семантического анализа фразеологического значения, выделены модели его структурной организации. It is important to describe the essence of such a complex phenomenon as phraseological semantics, as the studied phraseological units reveal their semantic conjugation to people and the surrounding environment. This article examines the phraseological units of the Ukrainian language with the semantics of borderline environment. In the phraseosemantic field the phraseosemantic group of phraseological units with the semantics of boundary environment is specified, the phraseosemantic blocks of the phraseosynonymic series are analyzed. The results of semantic and structural analysis of the studied units are presented. Language and culture have a close relationship because language is not only a verbal memory of the past, but also its interpreter, as it defines specific interfaces, in particular the inner world of people, the mentality of the people and nature. This is clearly seen in the semantics of the phraseology, a study of which with the maximum available methodology reveals the mysteries of human conscience. Despite the large number of works related to the phraseological stock of the language from the point of view of various tools, the stand-alone expressions are an inexhaustible source of knowledge. The study takes into account the anthropocentric orientation of linguistics. This approach makes it possible to describe the meaning of phraseological units from linguistic and cultural experience. Modern phraseological science is characterised by the sufficient development of the problem of phraseological meaning, which includes the semantic structure of phrases, the organisation of the phraseological structure, and the relationship between semantic and grammatical properties of phrases. The semantics of phraseological units attracts scientific interest due to the specificity of their origin and complex organization of meaning. The goal of the research is to find out the elements of phraseological meaning (inner form, figurativeness, motivation), to establish their features, interrelations and interdependence. These issues are relevant, as scientists have not yet come to a unified interpretation of the essence of these components and their place in the semantics of phraseology. The authors present the methodology of semantic analysis of phraseological meaning, models of its structural organization.
Опис
Ключові слова
категорія граничності, фразеологічні одиниці, фразеосемантичні групи, фразеосемантичні блоки, фразеосемантичні поля, довкілля, категория предельности, фразеологические единицы, фразеосемантические группы, фразеосемантические блоки, фразеосемантические поля, окружающая среда, boundary category, phraseological units, phraseosemantic groups, phraseosemantic blocks, phraseosemantic fields, environment
Цитування
Купіна І. О. Семантична структура фразеологічних одиниць зі значенням «граничність довкілля» / І. О. Купіна // Закарпатські філологічні студії / Ужгород. нац. ун-т. ; [редкол. І. М. Зимомря (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Гельветика, 2021. – Вип. 17. – Т. 1. – С. 21–26.