Артикуляційна та дихальна гімнастика як складова роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-01-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group(isg-konf.com)
Анотація
У статті підведено підсумки вивчення артикуляційної та дихальної гімнастики, які здебільшого упроваджуються у виховно-оздоровчій роботі, фізичній реабілітації, логопедичній, оздоровчій практиці, їх широко можна застосовувати і в навчальній роботі з різними категоріями дітей як і з особливими освітніми потребами, так і з дітьми нормотипового розвитку. Вихователі закладів дошкільної освіти, вчителі початкових класів, учителі мов і літератури мають змогу використовувати артикуляційні та дихальні вправи із залученням відповідного дидактичного супроводу при вивченні дітьми рідної та іноземної мови. В статье подведены итоги изучения артикуляционной и дыхательной гимнастики, которые в основном внедряются в воспитательно-оздоровительной работе, физической реабилитации, логопедической, оздоровительной практике, их широко можно применять и в учебной работе с различными категориями детей как и с особыми образовательными потребностями, так и с детьми нормотипового развития. Воспитатели учреждений дошкольного образования, учителя начальных классов, учителя языков и литературы могут использовать артикуляционные и дыхательные упражнения с привлечением соответствующего дидактического сопровождения при изучении детьми родного и иностранного языка. The article summarizes the results of the study of articulatory and respiratory gymnastics, which are mainly implemented in educational and health-improving work, physical rehabilitation, speech therapy, health-improving practice, they can be widely used in educational work with various categories of children, both with special educational needs and with children of normotype development. Educators of preschool education institutions, primary school teachers, language and literature teachers can use articulation and breathing exercises with the involvement of appropriate didactic support when children learn their native and foreign languages.
Опис
Ключові слова
артикуляційна гімнастика, дихальна гімнастика, особливі освітні потреби, психофізичний розвиток, діти, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, особые образовательные потребности, психофизическое развитие, дети, articulatory gymnastics, breathing exercises, special educational needs, psychophysical development, children
Цитування
Бойчук Ю. Д. Артикуляційна та дихальна гімнастика як складова роботи з дітьми з особливими освітніми потребами / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер // The II International Science Conference on Science and practical Technologies, Luxembourg, Luxembourg, 26 – 29 january, 2021 / International Science Group(isg-konf.com). – Luxembourg. – Рp. 364–366.