Модернізація управління в контексті вимог Закону України «Про освіту»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Матеріали розкривають аспекти модернізації управління закладами освіти в контексті реалізації Закону України «Про освіту», підготовки сучасних керівних кадрів, менеджерів різних сфер господарювання. На теоретико-прикладному рівні схарактеризовано сучасні підходи до управління закладами освіти різних типів іпедагогічними колективами цих закладів, визначено засоби розвитку професійної компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників, персоналу організацій і установ. Висвітлено питання самовдосконалення керівників ЗО і педагогів, розглянуто питання професійногой особистісного розвитку педагогічних кадрів. Материалы раскрывают аспекты модернизации управления учреждениями образования в контексте реализации Закона Украины «Об образовании», подготовки современных руководящих кадров, менеджеров различных сфер хозяйствования. На теоретико-прикладном уровне охарактеризовано современные подходы к управлению учебными заведениями различных типов и педагогической коллективами этих учреждений, определены средства развития профессиональной компетентности педагогических и научно-педагогических работников, персонала организаций и учреждений. Освещены вопросы самосовершенствования руководителей ЗО и педагогов, рассмотрены вопросы професийногой личностного развития педагогических кадров. The materials reveal aspects of modernization of management of educational institutions in the context of implementation of the Law of Ukraine "On Education", training of modern executives, managers of various spheres of management. At the theoretical and applied level, modern approaches to the management of various types of educational institutions and pedagogical teams of these institutions are characterized, the means of developing the professional competence of pedagogical and scientific-pedagogical workers, staff of organizations and institutions are identified. The issues of self-improvement of the heads of secondary schools and teachers are covered, the issues of professional and personal development of pedagogical staff are considered.
Опис
Ключові слова
модернізація управління, управління закладами освіти, підготовка керівних кадрів, підготовка менеджерів, підвищення кваліфікації, професійний розвиток педагогів, модернизация управления, управление учебными заведениями, подготовка руководящих кадров, подготовка менеджеров, повышение квалификации, профессиональное развитие педагогов, modernization of management, management of educational institutions, management training, training, professional development of teachers
Цитування
Модернізація управління в контексті вимог Закону України «Про освіту» : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – [Ч. 1.] – 425 с.