Педагогіка здоров'я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню результатів психолого-педагогічних досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді. Розглянуті теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я; сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища; роль фізичного виховання у збереженні здоров’я; психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань; здоров’язбережувальні освітні технології; актуальні проблеми корекційної педагогіки та сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах. Сборник содержит научные работы, посвященные освещению результатов психолого-педагогических исследований по сохранению и формирования здоровья детей, учащейся и студенческой молодежи. Рассмотрены теоретико-методологические основы педагогики здоровья; современные подходы к созданию здоровьесберегательной образовательной среды; роль физического воспитания в сохранении здоровья; психолого-педагогические основы профилактики вредных привычек и социально опасных заболеваний; здоровьесберегательные образовательные технологии; актуальные проблемы коррекционной педагогики и современных инклюзивных процессов в общеобразовательных учебных заведениях. The collection contains scientific works devoted to the coverage of the results of psychological and pedagogical research on the preservation and formation of the health of children, students and student youth. Theoretical and methodological bases of health pedagogy are considered; modern approaches to creating a healthy educational environment; the role of physical education in maintaining health; psychological and pedagogical bases of prevention of harmful habits and socially dangerous diseases; health-preserving educational technologies; current problems of correctional pedagogy and modern inclusive processes in general education institutions.
Опис
Ключові слова
педагогіка здоров'я, здоров’язбереження, фізичне виховання, профілактика шкідливих звичок, корекційна педагогіка, інклюзивна освіта, психолого-педагогічні дослідження, загальноосвітні навчальні заклади, педагогика здоровья, здоровьесбережение, физическое воспитание, профилактика вредных привычек, коррекционная педагогика, инклюзивное образование, психолого-педагогические исследования, общеобразовательные учебные заведения, health education, health promotion, physical education, prevention of bad habits, remedial education, inclusive education, educational psychology research, secondary schools
Цитування
Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – 392 с.