Особливості діалогічного мовлення дітей дошкільного віку

Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості діалогічного мовлення дітей дошкільного віку. Мова – невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань. Слово навчає, виховує і розвиває дитину. Під впливом мови вдосконалюються її почуття, сприймання, збагачуються знання про оточуючий світ. В статье рассмотрены особенности диалогической речи детей дошкольного возраста. Язык – неисчерпаемый источник умственного развития ребенка, сокровище всех знаний. Слово учит, воспитывает и развивает ребенка. Под влиянием языка совершенствуются его чувства, восприятие, обогащаются знания об окружающем мире. The article deals with the peculiarities of dialogue speech of pre-school children. Language is an inexhaustible source of a child's mental development, a treasure of all knowledge. The word teaches, educates and develops the child. Under the influence of language improves its feelings, perception, enriches knowledge about the world around him.
Опис
Ключові слова
діалогічне мовлення, діти дошкільного віку, звʼязне мовлення, аспірантські роботи, диалогическая речь, дети дошкольного возраста, связная речь, аспирантские работы, dialogic speech, preschool children, connected speech, postgraduate works
Цитування
Лавренко Ю. К. Особливості діалогічного мовлення дітей дошкільного віку / Ю. К. Лавренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 293–295.