Розвиток інклюзивної компетентності вчителів мов і літератури у системі післядипломної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інклюзивну компетентность вчителів філологічних дисциплін. Це інтегративно-особистісне утворення, що зумовлює здатність виконувати професійні функції в процесі організації навчання мов і літератури дітей з особливими освітніми потребами спільно з однолітками типового розвитку в умовах закладів загальної середньої освіти. В статье рассмотрена инклюзивная компетентность учителей филологических дисциплин. Это интегративно-личностное образование, что приводит к способности выполнять профессиональные функции в процессе организации обучения языкам и литературе детей с особыми образовательными потребностями совместно со сверстниками типичного развития в условиях учреждений общего среднего образования. The article examines the inclusive competence of teachers of philological subjects. It is an integrative-personal education, which leads to the ability to perform professional functions in the process of organizing the teaching of languages and literature to children with special educational needs together with peers of typical development in the conditions of general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
інклюзивна компетентність, вчителі, викладання мови, викладання літератури, післядипломна освіта, инклюзивная компетентность, учителя, преподавание языка, преподавание литературы, последипломное образование, inclusive competence, teachers, language teaching, literature teaching, postgraduate education
Цитування
Казачінер О. С. Розвиток інклюзивної компетентності вчителів мов і літератури у системі післядипломної освіти / О. С. Казачінер // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 285–287.