Фонематичні процеси як основа формування звуковимови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проблему формування фонематичних процесів у дітей із порушенням мовлення, яка є однією з найважливіших у логопедії. Вона охоплює виховання культури мовленнєвого слуху, вироблення вмінь розпізнавати певний звук у слові, здійснювати аналіз звукового складу слова. У дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням нерідко є певна залежність між рівнем фонематичного сприйняття і кількістю дефектних звуків, тобто чим більша кількість звуків не сформована, тим нижче фонематичне сприйняття. В статье рассмотрена проблема формирования фонематических процессов у детей с нарушением речи, которая является одной из важнейших в логопедии. Она охватывает воспитание культуры речевого слуха, выработку умений распознавать определенный звук в слове, осуществлять анализ звукового состава слова. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко является определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, то есть чем больше количество звуков не сформирована, тем ниже фонематическое восприятие. The article deals with the problem of forming phonemic processes in children with speech disorders, which is one of the most important in speech therapy. It covers the education of the culture of speech hearing, the development of the ability to recognize a particular sound in a word, to analyze the sound composition of the word. Children with phonetic-phonemic underdevelopment often have a definite correlation between the level of phonemic perception and the number of defective sounds, i.e. the more the number of sounds is not formed, the lower the phonemic perception.
Опис
Ключові слова
фонематичні процеси, звуковимови, діти, порушення мовлення, логопедія, фонематические процессы, звукопроизношения, дети, нарушение речи, логопедия, phonemic processes, sound pronunciation, children, speech impairment, speech therapy
Цитування
Звєрєва С. М. Фонематичні процеси як основа формування звуковимови / С. М. Звєрєва // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 278–281.