Особливості навчання дітей дошкільного віку розповіді за серією сюжетних картинок

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто розвиток зв’язного мовлення, яке посідає центральне місце в загальній системі роботи в закладі дошкільної освіти. Навчання зв’язному мовленню одночасно є і метою, і засобом практичного опанування мовою. Воно має надзвичайне значення для розвитку інтелекту та самосвідомості дитини, позитивно впливає на формування її важливих особистісних якостей таких, як комунікабельність, доброзичливість, ініціативність, креативність, компетентність. В статье рассмотрено развитие связной речи, которое занимает центральное место в общей системе работы в заведении дошкольного образования. Обучение связной речи одновременно является и целью, и средством практического овладения языком. Оно имеет чрезвычайное значение для развития интеллекта и самосознания ребенка, положительно влияет на формирование ее важных личностных качеств таких, как коммуникабельность, доброжелательность, инициативность, креативность, компетентность. The article deals with the development of coherent speech, which occupies a central place in the overall system of work in a preschool institution. Teaching coherent speech is both a goal and a means of practical language acquisition. It is extremely important for the development of the child's intellect and self-awareness, positively influences the formation of her important personal qualities, such as sociability, goodwill, initiative, creativity, competence.
Опис
Ключові слова
зв’язне мовлення, діти дошкільного віку, сюжетні картинки, розвиток мовлення, связная речь, дети дошкольного возраста, сюжетные картинки, развитие речи, coherent speech, preschool children, story pictures, speech development
Цитування
Бондаренко А. О. Особливості навчання дітей дошкільного віку розповіді за серією сюжетних картинок / А. О. Бондаренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 263–266.