Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6176
Title: Формування життєтворчого потенціалу молодшого школяра через навчально-творчу діяльність
Other Titles: Формирование жизнетворческого потенциала младшего школьника через учебно-творческую деятельность
Formation of life-creating potential of the junior schoolboy through educational and creative activity
Authors: Радченя, І. В.
Радченя, И. В.
Radchenіa, I.
Keywords: життєвотворчий потенціал
молодший школяр
навчально-творча діяльність
учитель
урок
освіта
особистість
жизненнотворческий потенциал
младший школьник
учебно-творческая деятельность
учитель
урок
образование
личность
life-giving potential
junior high school student
educational and creative activities
teacher
lesson
education
personality
Issue Date: 16-Jan-2020
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; видавничий дім «Гельветика»
Citation: Радченя І. В. Формування життєтворчого потенціалу молодшого школяра через навчально-творчу діяльність / І. В. Радченя // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Пантюк М. П.(голов. ред.) та ін.]. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 27, т. 4. – С.181–185.
Abstract: У статті досліджено формування життєвотворчого потенціалу молодшого школяра через навчально-творчу діяльність. Проаналізовано поняття «навчально-творча діяльність», її результат і компетентності (уміння мислити та конструктивно взаємодіяти з іншими, які, своєю чергою, є складниками пізнавальної та соціальної сфер культури мислення молодшого школяра). Виявлено етапи творчого процесу: усвідомлення проблеми, формулювання та обґрунтування ідей, осяяння, перевірка на практиці). В статье исследовано формирование жизненнотворческого потенциала младшего школьника через учебно-творческую деятельность. Проанализированы понятия «учебно-творческая деятельность», ее результат и компетентности (умение мыслить и конструктивно взаимодействовать с другими, которые, в свою очередь, являются составляющими познавательной и социальной сфер культуры мышления младшего школьника). Выявлены этапы творческого процесса: осознание проблемы, формулировка и обоснование идей, озарение, проверка на практике). The article examines the formation of life-creating potential of junior schoolchildren through educational and creative activities. The concept of "educational and creative activity", its result and competence (the ability to think and interact constructively with others, which, in turn, are components of the cognitive and social spheres of thinking culture of junior high school students) are analyzed. The stages of the creative process are identified: awareness of the problem, formulation and substantiation of ideas, enlightenment, testing in practice).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6176
ISSN: 2308-4855 (Print)
2308-4863 (Online)
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.