Значення психічного здоров’я для формування самоактуалізації особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито значення психічного здоров’я для формування самоактуалізації особистості. У збереженні та зміцненні психічного здоров’я важливе значення має дотримання принципів здорового способу життя. Особливе значення має психогігієна – це комплекс заходів з дотриманням культури міжособистісних стосунків, уміння керувати своїми емоціями, чергувати працю і відпочинок, створювання сприятливого психологічного клімату у колективі, сім’ї; систематично займатись фізичною культурою, дотримуватись раціонального харчування, режиму дня, достатньо спати, позитивно мислити, бути оптимістичним, доброзичливим. Автором было раскрыто значение психического здоровья для формирования самоактуализации личности. В сохранении и укреплении психического здоровья важное значение имеет соблюдение принципов здорового образа жизни. Особое значение имеет психогигиена – это комплекс мероприятий с соблюдением культуры межличностных отношений, умение управлять своими эмоциями, чередовать труд и отдых, созидание благоприятного психологического климата в коллективе, семье; систематически заниматься физической культурой, придерживаться рационального питания, режима дня, достаточно спать, позитивно мыслить, быть оптимистичным, доброжелательным. The author revealed the importance of mental health for the formation of self-actualization of the individual. The author has revealed the importance of mental health for the formation of personal self-actualisation. In the preservation and strengthening of mental health the observance of the principles of a healthy lifestyle is of great importance. Psychohygiene is of particular importance - it is a set of measures with the observance of the culture of interpersonal relations, the ability to manage one's emotions, to alternate work and rest, to create a favorable psychological climate in the team and family; to engage systematically in physical education, To engage systematically in physical exercise, to maintain a sensible diet and daily routine, to get enough sleep, to think positively, and to be optimistic and benevolent.
Опис
Ключові слова
психічне здоров’я, психогігієна, самоактуалізація особистості, психическое здоровье, психогигиена, самоактуализация личности, mental health, psychohygiene, personal fulfilment
Цитування
Галій А. І. Значення психічного здоров’я для формування самоактуалізації особистості / А. І. Галій // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 49–51.