Основи раціонального харчування молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто рацiональне харчування. Це фiзiологiчно повноцiнне харчування здорових людей iз врахуванням їх вiку, статi, характеру працi та iнших факторiв. Рацiональне харчування сприяє збереженню здоров’я, опiрностi шкiдливим факторам навколишнього середовища, високiй фiзичнiй та розумовiй працездатностi, а також активному довголiттю. В статье рассмотрено рациональное питание. Это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их возраста, пола, характера труда и других факторов. Рациональное питание способствует сохранению здоровья, сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой физической и умственной работоспособности, а также активному долголетию. This article deals with rational nutrition. It is physiologically complete nutrition for healthy people, taking into account their age, sex, nature of work and other factors. Rational nutrition promotes health, resistance to harmful environmental factors, high physical and mental performance, and active longevity.
Опис
Ключові слова
раціональне харчування, молодь, здоров’я, їжа, здоровий спосіб життя, рациональное питание, молодежь, здоровье, еда, здоровый образ жизни, rational nutrition, youth, health, food, healthy lifestyle
Цитування
Болотна А. С. Основи раціонального харчування молоді / А. С. Болотна, Д. Р. Силіна, Є. Є. Ревякіна // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 26–28.