Signes abréviatifs dans la traduction biomédicale (approche multidisciplinaire)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-25
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
Les thèses portent sur la traduction spécialisée, qui comprend des processus cognitifs complexes qui intègrent plusieurs niveaux de connaissances : connaissance du monde et de l'industrie, connaissance des langues et compétences en communication. La réduction de la traduction biomédicale fait partie de ce problème. У тезах йде мова про спеціалізований переклад, що включає складні когнітивні процеси, які інтегрують декілька рівнів знань: знання про світ та галузь, знання мов та вміння спілкуватись. Скорочення в біомедичному перекладі є частиною цієї проблеми. В тезисах говорится о специализированном переводе, включая сложные когнитивные процессы, которые интегрируют несколько уровней знаний: знания о мире и отрасль, знание языков и умение общаться. Сокращение в биомедицинских переводе является частью этой проблемы. The theses talk about specialized translation, including complex cognitive processes that integrate several levels of knowledge : knowledge of the world and industry, knowledge of languages and the ability to communicate. Acronym in biomedical translation is part of the problem.
Опис
Ключові слова
traduction biomédicale, signes d'abréviation, termes, біомедичний переклад, абревіатури, терміни, биомедицинский перевод, аббревиатуры, термины, biomedical translation, abbreviations, terms
Цитування
Kalinichenko Т. Signes abréviatifs dans la traduction biomédicale (approche multidisciplinaire) / Т. Kalinichenko // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 25 лют. 2021 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2021. – С. 218–219.