Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6140
Title: Мовний коучинг як сучасний метод вивчення іноземних мов
Other Titles: Языковой коучинг как современный метод изучения иностранных языков
Language coaching as a modern method of learning foreign languages
Authors: Cемеренська, О. В.
Keywords: мовний коучинг
викладач-коуч
вивчення мови
іноземна мова
языковой коучинг
преподаватель-коуч
изучение языка
иностранный язык
language coaching
teacher-coach
language learning
foreignlanguage
Issue Date: 27-Feb-2020
Publisher: Національний юридичний університетт імені Ярослава Мудрого
Citation: Семеренська О. В. Мовний коучинг як сучасний метод вивчення іноземних мов / О. В. Семеренська // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, Харків, 27 лют. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2020. – С. 179–182.
Abstract: У статті розглядається сфера компетенції та основні функції викладача-коуча на заняттях з іноземної мови. Визначаються основні прийоми мовного коучингу. Аналізуються шляхи реалізації європейських підходів до навчання іноземних мов в українських вищих навчальних закладах. В статье рассматривается сфера компетенции и основные функции преподавателя-коуча на занятиях по иностранному языку. Определяются основные приемы языкового коучинга. Анализируются пути реализации европейских подходов к обучению иностранным языкам в украинских высших учебных заведениях. The article examines the scope of competence and the main functions of a teacher-coach in a foreign language classroom. The main techniques of language coaching are identified. The ways of implementing European approaches to foreign language teaching in Ukrainian higher education institutions are analysed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6140
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семеренська Мовний коучинг.pdf580.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.