Окремі питання реформування харчового законодавства України відповідно до вимог Європейського Союзу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний торговельно-економічний університет, Харківський торговельно-економічний коледж, Харківський державний університет харчування та торгівлі
Анотація
В статті розглянуто проблему забезпечення харчових продуктів. Збільшення кількості промислових виробництв і торгових підприємств призводить до позитивних тенденцій підвищення їхньої комерційної діяльності, збільшення обсягу продажу різних груп товарів. Ринок продовольчих і непродовольчих товарів постійно розширюється за рахунок різних видів продукції, що вимагає постійного і ефективного державного контролю їх якості і безпеки. В статье рассмотрена проблема обеспечения пищевых продуктов. Увеличение количества промышленных производств и торговых предприятий приводит к положительным тенденциям повышения их коммерческой деятельности, увеличение объема продаж различных групп товаров. Рынок продовольственных и непродовольственных товаров постоянно расширяется за счет различных видов продукции требует постоянного и эффективного государственного контроля их качества и безопасности. The article examines the problem of foodstuff supply. The increase in the number of industrial productions and trade enterprises leads to positive trends of increasing their commercial activities, increasing sales of various groups of goods. The market of food and non-food products is constantly expanding at the expense of various types of products requires constant and effective state control of their quality and safety.
Опис
Ключові слова
реформування харчового законодавства, економічний розвиток України, система внутрішньої торгівлі, європейські стандарти, органічне виробництво, споживач, реформирования пищевого законодательства, экономическое развитие Украины, система внутренней торговли, европейские стандарты, органическое производство, потребитель, Food law reforms, economic development of Ukraine, domestic trading system, European standards, organic production, consumer
Цитування
Шевченко Л. А. Окремі питання реформування харчового законодавства України відповідно до вимог Європейського Союзу / Л. А. Шевченко // Зміни харчового законодавства в Україні відповідно до вимог ЄС : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 груд. 2020 р. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. – Харків : ХТЕК : КНТЕУ : ХДУХТ, 2020. – С. 56–57.