Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6100
Title: Досвід здійснення міждисциплінарної інтеграції у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти на кафедрі і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті
Other Titles: Опыт осуществления междисциплинарной интеграции в процессе подготовки специалистов дошкольного образования на кафедре и методики преподавания естественно-математических дисциплин в дошкольном, начальном и специальном образовании
Experience of interdisciplinary integration in the process of training preschool education specialists at the department and methods of teaching natural sciences and mathematics in preschool, primary and special education
Authors: Іонова, О. М.
Партола, В. В.
Старікова, Л. П.
Keywords: підготовки фахівців дошкільної освіти
інтеграція
міждисциплінарна інтеграція
подготовки специалистов дошкольного образования
интеграция
междисциплинарная интеграция
training of preschool education specialists
integration
interdisciplinary integration
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Іонова О. М. Досвід здійснення міждисциплінарної інтеграції у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти на кафедрі і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті / О. М. Іонова, В. В. Партола, Л. П. Старікова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 берез. – 2 квіт. 2021 р. : [в 2 т.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 2. – С. 108–111.
Abstract: У статті визначено напрями здійснення міждисциплінарної інтеграції у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти. Акцентовано увагу на значенні діяльності за виділеними напрямами для навчання майбутніх фахівців. Обґрунтовано впровадження міждисциплінарної інтеграції як умови реалізації інтегрованого підходу у закладах вищої освіти. В статье определены направления осуществления междисциплинарной интеграции в процессе подготовки специалистов дошкольного образования. Акцентировано внимание на значении деятельности по выделенным направлениям для обучения будущих специалистов. Обоснованно внедрения междисциплинарной интеграции как условия реализации интегрированного подхода в учреждениях высшего образования. The article identifies areas for interdisciplinary integration in the training of preschool education. Emphasis is placed on the importance of activities in selected areas for the training of future professionals. The introduction of interdisciplinary integration as a condition for implementing an integrated approach in higher education institutions is substantiated.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6100
ISSN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.