Лінгвостилістична інтерпретація болгарської культури в українському художньому тексті (за романом Володимира Малика «Таємний посол»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті наголошує, що як засвідчує аналіз лексико-семантичного та лінгво-стилістичного потенціалу, болгарська культура в романі Володимира Малика «Таємний посол», постає як оригінальна, самобутня, а також має чимало подібних рис з іншими, зокрема українською; елементи традицій і звичаїв легко засвоюються представниками обох народів, взаємозбагачують та доповнюють оригінальні духовні й матеріальні цінності народів. Автор статьи отмечает, что как показывает анализ лексико-семантического и лингво-стилистического потенциала, болгарская культура в романе Владимира Малика «Тайный посол», предстает как оригинальная, самобытная, а также имеет немало сходных черт с другими, в частности украинской; элементы традиций и обычаев легко усваиваются представителями обоих народов, взаимообогащают и дополняют оригинальные духовные и материальные ценности народов. The author of the article emphasizes that according to the analysis of lexical-semantic and linguistic-stylistic potential, Bulgarian culture in Volodymyr Malik's novel The Secret Ambassador appears as original, original, and has many similarities with others, including Ukrainian; elements of traditions and customs are easily assimilated by representatives of both nations, mutually enrich and supplement original spiritual and material values of peoples.
Опис
Ключові слова
болгарська культура, українська література, Малик В., лінгвостилістична інтерпретація, болгарская культура, украинская литература, Малик В., лингвостилистическая интерпретация, bulgarian culture, ukrainian literature, Malyk V., linguistic interpretation
Цитування
Петрова Озель Л. П. Лінгвостилістична інтерпретація болгарської культури в українському художньому тексті (за романом Володимира Малика "Таємний посол") / Л. П. Петрова Озель // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 148–153.