Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі засобами трудового права

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Встановлено, що трансформація положень вітчизняного законодавства підтверджує входження правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі до сфери дії трудового права. Автори переконані, що наука трудового права повинна збільшити свою увагу до правового регулювання праці засуджених, для того, щоб при створенні нормативно-правових актів в даному напрямку були враховані об’єктивні та суб’єктні фактори регулювання праці засуджених до позбавлення волі. Установлено, что трансформация положений отечественного законодательства подтверждает вхождение правового регулирования труда осужденных к лишению свободы в сферу действия трудового права. Авторы убеждены, что наука трудового права должна увеличить свое внимание к правовому регулированию труда осужденных, для того, чтобы при создании нормативно-правовых актов в данном направлении были учтены объективные и субъектные факторы регулирования труда осужденных к лишению свободы. It has been established that the transformation of the state of the current legislation is supported by the entry of legal regulation of the lawsuits to the extent of releasing the will to the sphere of labor law. The author is reconsidered that the science of labor law is guilty of increasing its respect to the legal regulation of legal condemnations, in order to ensure that when normative legal acts are established in this straightforward, they will be able to establish and subtract factors that allow for the regulation of legal actions.
Опис
Ключові слова
трудове право, засуджені, трудовое право, осужденные, labour law, convicts
Цитування
Новіков Д. О. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі засобами трудового права / Д. О. Новіков, М. О. Ревякін // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – C. 137–138.