Тригери родильних обрядів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що українські родильні обряди, маючи потужне гуманістичне спрямування, значною мірою вписуються в час ризиків, «час становлення» й відродження, слугуючи не тільки механізмом самозбереження роду, протидії знищенню, збереження цінностей, життєвого досвіду, а також і його транслювання в майбутнє. В статье раскрыто, что украинские родильные обряды, имея мощное гуманистическое направление, в значительной мере вписываются во время рисков, «время становления» и возрождение, служа не только механизмом самосохранения рода, противодействия уничтожению, сохранения ценностей, жизненного опыта, а также и его трансляции в будущее. The article reveals that Ukrainian maternity rites, having a strong humanistic orientation, largely fit into the time of risks, "time of formation" and revival, serving not only as a mechanism of self-preservation of the family, counteraction destruction, preservation of values, life experience, as well as its transmission to the future.
Опис
Ключові слова
тригер, сімейні звичаї й обряди, родильні звичаї й обряди, триггер, семейные обычаи и обряды, родильные обычаи и обряды, triggers, family customs and rites, maternity customs and rituals
Цитування
Варич Н. І. Тригери родильних обрядів / Н. І. Варич // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 313–317.