АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто академічну доброчесність, як сукупність етичних принципів, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень. Академічна доброчесність являється провідною складовою вищої освіти. В статье рассмотрена академическая доброчестность, как совокупность этических принципов, которыми должны руководствоваться участники образовательного процесса во время обучения, преподавания и проведения научной деятельности с целью обеспечения доверия к результатам обучения и научных достижений. Академическая доброчестность является ведущей составляющей высшего образования. The article considers academic integrity as a set of ethical principles that should guide the participants of the educational process during teaching, teaching and conducting scientific activities in order to ensure confidence in learning outcomes and scientific achievements. Academic integrity is a leading component of higher education education.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, вища освіта, аспірантські роботи, академическая доброчестность, высшее образование, аспирантские работы, academic integrity, higher education, postgraduate work
Цитування
Шейко К. В. Доброчесність як структурний елемент якісної вищої освіти / К. В. Шейко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 161–163.