Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5980
Title: Еволюція української еліти в ході національно-визвольної революції 1648–1676 рр.
Other Titles: Эволюция украинской элиты в ходе национально-освободительной революции 1648–1676 гг.
The evolution of the Ukrainian elite during the National Liberation Revolution of 1648–1676
Authors: Омельченко, В. О.
Omelchenko, V.
Keywords: українська революція XVII ст.
козацтво
політична еліта
Хмельницький Б.
Військо Запорозьке
магістерські роботи
украинская революция XVII в.
казачество
политическая элита
Хмельницкий Б.
Войско Запорожское
магистерские работы
Ukrainian revolution of the XVII c.
Cossacks
political elite
Khmelnytsky B.
Zaporozhye army
master's works
Issue Date: 14-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Омельченко В. О. Еволюція української еліти в ході національно-визвольної революції 1648–1676 рр. / В. О. Омельченко // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 126–134.
Abstract: У статті розкрито, що процес елітотворення розпочався на основі досвіду урядування в козацькому регіоні й політичних цінностях протоеліти, що формувалися в 1620–1630-х рр. у середовищі Війська Запорозького. Цей процес відзначався не прямолінійністю висхідного розвитку, а звивистістю, чергуванням етапів піднесення з кризами, які в підсумку й зумовили його невдачу. В статье раскрыто, что процесс элитотворения начался на основе опыта управления в казацком регионе и политических ценностях протоэлиты, которая формировалась в 1620–1630-х гг. в среде Войска Запорожского. Этот процесс характеризовался не прямолинейностью восходящего развития, а извитостью, чередованием этапов подъема с кризисами, которые в итоге и предопределили его неудачу. The article reveals that the process of elite formation began on the basis of the experience of governing the Cossack region and the political values of the proto-elite, which were formed in the 1620s and 1630s among the Zaporozhian Army. This process was marked not by the straightforwardness of the ascending development, but by the tortuosity, the alternation of the stages of rise with the crises, which ultimately led to its failure.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5980
Appears in Collections:Кафедра історії УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.