РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто творчий розвиток учнів початкових класів через образотворче мистецтво. Образотворче мистецтво сприяє розвитку духовного світу дитини, формуванню морально-естетичних якостей її характеру, духовних потреб, творчих здібностей; покликане виражати почуття і думки людини, ставлення автора до зображуваного світу. Малюнок – вірний шлях до глибин душі дитини, єдина можливість побачити, як мислить молодший школяр. В статье рассмотрено творческое развитие учащихся начальных классов через изобразительное искусство. Изобразительное искусство способствует развитию духовного мира ребенка, формированию морально-эстетических качеств его характера, духовных потребностей, творческих способностей; призвано выражать чувства и мысли человека, отношение автора к изображаемому миру. Рисунок – верный путь к глубинам души ребенка, единственная возможность увидеть, как мыслит младший школьник.The article deals with the creative development of primary schools students through fine art. Visual art contributes to the development of the spiritual world of the child, the formation of moral and aesthetic qualities of his character, spiritual needs, creativity; designed to express feelings and thoughts of man, the attitude of the author to the depicted world. Drawing is the right way to the depths of a child's soul, the only way to see how a young pupil thinks.
Опис
Ключові слова
творчі здібності, початкове навчання, образотворче мистецтво, студентські роботи, творческие способности, начальное обучение, изобразительное исскуство, студенческие работы, creativity, primary education, art, student work
Цитування
Андрющенко Є. О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва / Є. О. Андрющенко, Н. К. Рудічєва // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 113–115.