ОСОБИСТІСНО-РЕГУЛЯТОРНИЙ КОМПОНЕНТ АДАПТАЦІЙНОГОПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНОЮ УСПІШНІСТЮ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Анотація
У статті представлено результати емпіричного дослідження особистісно-регуляторного компоненту адаптаційного потенціалу студентів із різним рівнем успішності адаптації до навчання в дистанційній формі. У студентів з високим рівнем адаптованості до умов дистанційного навчання до цінностей, що виступають ресурсом успішної адаптації, належать термінальні цінності професійної самореалізації, особистого життя, міжособистісних стосунків, що характеризуються як конкретністю, так і абстрактністю. При низькому рівні адаптації всі ресурсні цінності студентів характеризуються абстрактністю. Ресурсом адаптації до змінених умов навчання в обох групах студентів виявилися цінності акуратності, вихованості, освіченості. У студентів із низьким рівнем адаптації до ресурсних інструментальних цінностей крім того належать цінності професійної самореалізації, які також визначаються, як індивідуалістичні і конформістські. У студентів із високим рівнем адаптації також визначені позитивні кореляції показника адаптованості з цінностями професійної самореалізації, а крім того з цінностями самоствердження, етичними цінностями, цінностями безпосередньо-емоційного світовідчуття, цінностями прийняття інших. Ресурсом успішної адаптації до умов дистанційного навчання студентів із високим її рівнем виступає автономна каузальна орієнтація. Перешкоджає успішній адаптації студентів із низьким її рівнем зовнішня каузальна орієнтація. За групою студентів із високим рівнем адаптації до умов дистанційного навчання її показник прямо корелює з показниками усіх складових осмисленості життя, а за групою студентів із низьким рівнем адаптації значущих зв’язків із цілями в житті і процесом життя не визначено. Для обох груп психологічним ресурсом адаптації до дистанційного навчання виступає самоприйняття та відкритість ставлення до себе, для студентів з високим рівнем адаптації крім того ресурсними виявилися модальності самоповаги. Складовими ставлення до себе, що блокують успішну адаптацію до дистанційного навчання студентів із низьким її рівнем, виявилися внутрішня конфліктність і самозвинувачення. В статье представлены результаты эмпирического исследования личностно-регуляторного компонента адаптационного потенциала студентов с разным уровнем успешности адаптации к обучению в дистанционной форме. У студентов с высоким уровнем адаптированности к условиям дистанционного обучения к ценностям, которые выступают ресурсом успешной адаптации, принадлежат терминальные ценности профессиональной самореализации, личной жизни, межличностных отношений, характеризующихся как конкретностью, так и абстрактностью. При низком уровне адаптации все ресурсные ценности студентов характеризуются абстрактностью. Ресурсом адаптации к изменившимся условиям обучения в обеих группах студентов оказались ценности аккуратности, воспитанности, образованности. У студентов с низким уровнем адаптации к ресурсным инструментальных ценностей кроме того относятся ценности профессиональной самореализации, которые также определяются как индивидуалистические и конформистские. У студентов с высоким уровнем адаптации также определены положительные корреляции показателя адаптированности с ценностями профессиональной самореализации, а кроме того с ценностями самоутверждения, этическими ценностями, ценностями непосредственно-эмоционального мироощущения, ценностями принятия других. Ресурсом успешной адаптации к условиям дистанционного обучения студентов с высоким ее уровнем выступает автономная каузальная ориентация. Препятствует успешной адаптации студентов с низким ее уровнем внешняя каузальная ориентация. По группой студентов с высоким уровнем адаптации к условиям дистанционного обучения ее показатель прямо коррелирует с показателями всех составляющих осмысленности жизни, а за группой студентов с низким уровнем адаптации значимых связей с целями в жизни и процессом жизни не определено. Для обеих групп психологическим ресурсом адаптации к дистанционному обучению выступает самопринятие и открытость отношение к себе, для студентов с высоким уровнем адаптации кроме того ресурсными оказались модальности самоуважения. Составляющими отношение к себе, блокирующие успешную адаптацию к дистанционному обучению студентов с низким ее уровнем, оказались внутренняя конфликтность и самообвинения. The paper presents the empirical research results of personality-regulatory component of adaptive potential of the students with different performance of adaptation to distance learning. The values ofthe students with high level of adaptation to the distance learning conditions, which are the successful adaptation resource, include terminal values of professional self-realization, personal life, interpersonal relations characterized by both concretion and abstractedness. All resource values of the students at low adaptation level are characterized by abstractedness. The values of accuracy, manner and education have turned to be a resource of adaptation to the learning changed conditions in both groups of students. The resource instrumental values of the students with low adaptation level include professional self-realization values, which are also defined as individualist and conformist. The students with high adaptation level also have positive correlations of adaptation indicatorwith self-realization values, as well as with values of self-affirmation, ethics, values of emotional world perception, and values of other people’s acceptance. Autonomic causal orientation performs as a resource of the successful adaptation to the distance learning conditions of the students with its high level. External causal orientation prevents the students with low adaptation level from their successful adaptation. The group of the students with high level of adaptation to the distance learning conditions is characterized by correlation of adaptation indicator with indicators of all constituents of life meaningfulness, and the group of the students with low adaptation level is characterized by no significant correlations with life goals and life process. Self-perception and self-attitude openness perform as a psychological resource of the distance learning adaptation for both groups, and self-respect modalities are additional for the group of the students with high adaptation level. Such self-attitude constituents as proneness to inner conflict and self-accusation perform block the successful adaptation to distance learning of the students with its low level.
Опис
Ключові слова
адаптаційний потенціал, особистісно-регуляторний компонент особистісного потенціалу, адаптація до навчання в дистанційній формі, каузальні орієнтації, ціннісні орієнтації, смисложиттєві орієнтації, ставлення до себе, студенти, адаптационный потенциал, личностно-регуляторный компонент личностного потенциала, адаптация к обучению в дистанционной форме, каузальные ориентации, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации, отношение к себе, студенты, adaptivepotential, personality-regulatorycomponent, adaptationtodistancelearning, causalorientation, valueorientations, life-purposeorientations, self-attitude, students
Цитування
Скрипник Н. Г. Особистісно-регуляторний компонент адаптаційного потенціалу студентів із різною успішністю адаптації до навчання в дистанційній формі / Н. Г. Скрипник // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Психологія. – Київ : Гельветика, 2021. – Том 32 (71), № 1 – С. 126–131.