ЕКОЛОГО-БІОЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто процес еколого-біоетичного виховання учнів, яке має забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи та сучасного суспільства, допомогти зрозуміти значення живих організмів для людства в цілому і кожної людини окремо. Важливе місце в екологічній освіті та вихованні належить курсу біології, до змісту якого входять теоретичні та практичні основи організації правильної взаємодії людини з природою, довкіллям. Приверненню уваги до вивчення та розв'язання світових проблем, формуванню еколого-біоетичної культури школярів значно сприяють екологічні заходи учнівської та дитячої творчості: конкурси, тематичні відео, виставки малюнків, фестивалі пісень, театральні композиції екологічного змісту тощо. В статье рассмотрен процесс эколого-биоэтического воспитания учащихся, который должен обеспечить молодое поколение научными знаниями о взаимосвязи природы и современного общества, помочь понять значение живых организмов для человечества в целом и каждого человека в отдельности. Важное место в экологическом образовании и воспитании принадлежит курсу биологии, в содержание которого входят теоретические и практические основы организации правильного взаимодействия человека с природой, окружающим миром. Привлечению внимания к изучению и решению мировых проблем, формированию эколого-биоэтической культуры школьников значительно способствуют экологические мероприятия учащихся и детского творчества: конкурсы, тематические видео, выставки рисунков, фестивали песен, театральные композиции экологического содержания и тому подобное. The article considers the process of ecological and bioethical education of students, which should provide the younger generation with scientific knowledge about the relationship between nature and modern society, to help understand the importance of living organisms for humanity as a whole and each individual. An important place in environmental education and upbringing belongs to the course of biology, the content of which includes the theoretical and practical foundations of the organization of proper human interaction with nature and the environment. Environmental activities of student and children's creativity significantly contribute to the study and solution of world problems, the formation of ecological and bioethical culture of schoolchildren: competitions, thematic videos, drawing exhibitions, song festivals, theatrical compositions of ecological content, etc.
Опис
Ключові слова
еколого-біоетичне виховання, екологічна освіта, нестандартні форми навчання, студентські роботи, эколого-биоэтическое воспитание, экологическое образование, нестандартные формы обучения, студенческие работы, ecological and bioethical education, environmental education, non-standard forms of education, student work
Цитування
Мельник А. О. Еколого-біоетичне виховання учнів з використанням нестандартних форм навчання / А. О. Мельник // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 87–89.