Українська мова (за професійним спрямуванням)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робочий зошит «Українська мова (за професійним спрямуванням)» призначений для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» всіх напрямів підготовки. Матеріал структуровано за трьома модулями, що містять дев’ятнадцять тем. Мета: систематизація, узагальнення та закріплення знань з усіх розділів курсу, а також становлення і розвиток професійної мовнокомунікативної компетенції. Рабочая тетрадь «Украинский язык (по профессиональному направлению)» предназначена для соискателей образовательной степени «бакалавр» всех направлений подготовки. Материал структурирован по трем модулями, содержащими девятнадцать тем. Цель: систематизация, обобщение и закрепление знаний по всем разделам курса, а также становление и развитие профессиональной мовнокомуникативной компетенции. The workbook «Ukrainian language (for professional direction)» is designed for applicants for the educational degree of "bachelor" in all areas of training. The material is structured in three modules containing nineteen topics. Purpose: systematization, generalization and consolidation of knowledge in all sections of the course, as well as the formation and development of professional language and communication competence.
Опис
Ключові слова
українська мова, професійне спрямування, робочий зошит, бакалавр, украинский язык, профессиональное направление, рабочая тетрадь, бакалавр, ukrainian language, professional direction, workbook, bachelor
Цитування
Купіна І. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : робочий зошит / І. О. Купіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 62 с.