Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5929
Title: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисципліни «Соціально-психологічний тренінг» зі спеціальності 053 «Психологія».
Other Titles: Методические рекомендации к выполнению практических работ для соискателей первого (бакалаврской) уровня высшего образования по дисциплине «Социально-психологический тренинг» по специальности 053 «Психология».
Methodical recommendations for practical work for applicants for the first (bachelor's) level of higher education in the discipline "Social and psychological training" in the specialty 053 "Psychology".
Authors: Даниленко, Н. В.
Danylenko, N.
Keywords: соціально-психологічний тренінг
основні завдання
тренінговий метод
групова динаміка
етичні норми роботи практичного психолога
социально-психологический тренинг
основные задачи
тренинговый метод
групповая динамика
этические нормы работы психолога
Socio-psychological training
main tasks
training method
group dynamics
ethical norms of practical psychologist
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисципліни "Соціально-психологічний тренінг" зі спеціальності 053 "Психологія" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Даниленко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 44 с.
Abstract: У сучасній психології соціально-психологічний тренінг має велике значення, оскільки є спеціальною технологією, що допомагає людині краще усвідомити власний внутрішній світ, зробити своє життя успішнішим, навчитися керувати власними бажаннями та діями. Соціально-психологічний тренінг останнім часом набув популярності як завдяки економічності, так і завдяки своїй ефективності, значно ефективнішою порівняно з індивідуальною роботою. Тренінг розглядається як багатофункціональний метод навмисних змін психологічних феноменів людини, групи та організації для гармонізації професійного та особистісного буття людини. В современной психологии социально-психологический тренинг имеет большое значение, поскольку является специальной технологии, помогает человеку лучше осознать собственный внутренний мир, сделать свою жизнь успешнее, научиться управлять собственными желаниями и действиями. Социально-психологический тренинг в последнее время приобрел популярность как благодаря экономичности, так и благодаря своей эффективности, значительно эффективнее по сравнению с индивидуальной работой. Тренинг рассматривается как многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и организации для гармонизации профессионального и личностного бытия человека. In modern psychology, socio-psychological training is of great importance because it is a special technology that helps a person better understand their own inner world, make their lives more successful, learn to manage their own desires and actions. Socio-psychological training has recently gained popularity both due to cost-effectiveness and due to its effectiveness, much more effective compared to individual work. Training is considered as a multifunctional method of intentional changes in psychological phenomena of a person, group and organization to harmonize the professional and personal life of a person.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5929
Appears in Collections:Кафедра психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.