Уплив соціально-економічних чинників на сім'ю в Україні (друга половина ХХ століття)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
Виходячи з аналізу історико-педагогічної літератури у статті виокремлено і розглянуто соціально-економічні чинники, які впливали на сім’ю, педагогічну підготовку батьків до виховання дітей у другій половині ХХ століття в Україні. З’ясовано, що у другій половині ХХ ст. в Україні склалася певна система педагогічної освіти батьків (педагогічні лекторії, школи, семінари, університети, конференції з питань педагогіки та психології тощо), реалізація якої зумовлювалася тими соціально-ідеологічними змінами, які відбувалися в державі в результаті політики уряду: зростання асигнувань на потреби освіти, соціального забезпечення, розвиток культури; розроблення педагогічних ідей, нових освітніх і виховних концепцій; збільшення вільного часу у працюючих батьків, набуття педагогічних знань; підвищення політичного, освітнього та культурного рівня населення, його соціальної активності. Установлено, що складна демографічна ситуація, яка склалась в Україні у другій половині ХХ ст., сприяла підвищенню уваги керівництва країни до проблем сім’ї. З’ясовано, що основними положеннями радянської педагогіки й освітньої політики уряду досліджуваного періоду були взаємодія школи, сім’ї та громадськості; погодженість їх виховних зусиль і єдність вимог до дітей. Исходя из анализа историко-педагогической литературы в статье выделены и рассмотрены социально-экономические факторы, которые влияли на семью, педагогическую подготовку родителей к воспитанию детей во второй половине ХХ века в Украине. Установлено, что во второй половине ХХ в. в Украине сложилась определенная система педагогического образования родителей (педагогические лектории, школы, семинары, университеты, конференции по вопросам педагогики и психологии и т.п.), реализация которой обусловлена теми социально-идеологическими изменениями, которые происходили в государстве в результате политики правительства: рост ассигнований на нужды образования, социального обеспечения, развитие культуры; разработка педагогических идей, новых образовательных и воспитательных концепций; увеличение свободного времени у работающих родителей, приобретение педагогических знаний; повышение политического, образовательного и культурного уровня населения, его социальной активности. Установлено, что сложная демографическая ситуация, которая сложилась в Украине во второй половине ХХ в., способствовала повышению внимания руководства страны к проблемам семьи. Установлено, что основными положениями советской педагогики и образовательной политики правительства исследуемого периода были взаимодействие школы, семьи и общественности; согласованность их воспитательных усилий и единство требований к детям. Based on the analysis of historical and pedagogical literature the article identifies and discusses socio-economic factors that influenced the family, pedagogical training of parents to raise children in the second half of the twentieth century in Ukraine. It is determined that in the second half of the twentieth century, Ukraine formed a system of the pedagogical education of parents (pedagogical lecture-halls, schools, seminars, universities, conferences on pedagogy and psychology, etc.). This system is conditioned by the social and ideological changes that took place in the state as a result of the government policy: the growth of the budget for education, social welfare, culture development; development of pedagogical ideas, new educational and formative concepts, increase of the number of teachers. The complex demographic situation in Ukraine in the second half of the twentieth century has brought about increased attention to the family problems. It has been established that the main provisions of Soviet pedagogy and educational policy of the government of the study period were the interaction of school, family and community, the coherence of their educational efforts and unity of requirements for children.
Опис
Ключові слова
сім’я, педагогічна підготовка батьків, педагогічна освіта батьків, семья, педагогическая подготовка родителей, педагогическое образование родителей, the family, teacher training for parents, teacher education for parents
Цитування
Єсьман І. В. Уплив соціально-економічних чинників на сім'ю в Україні (друга половина ХХ століття) / І. В. Єсьман // Вища школа. – № 4–5. – С. 107–114.