Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5915
Title: Techniques of developing trainee teachers’ pronunciation skills in distance education
Other Titles: Методика розвитку вимови викладачів-стажистів в дистанційній освіті
Методика развития произношения преподавателей-стажеров в дистанционном образовании
Authors: Chukhno, O.
Чухно, О. А.
Чухно, Е. А.
Keywords: future teachers
distance education
English pronunciation
synchronous interaction
asynchronous interaction
майбутні вчителі
дистанційна освіта
англійська вимова
синхронна взаємодія
асинхронна взаємодія
будущие учителя
дистанционное образование
английское произношение
синхронное взаимодействие
асинхронное взаимодействие
Issue Date: 2021
Publisher: Poswit
Citation: Chukhno O. Techniques of developing trainee teachers’ pronunciation skills in distance education / O. Chukhno // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Т. 5 : Динаміка наукових та освітніх досліджень в умовах пандемії : [кол. моногр.] / [наук. ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін ; Ужгород ; Херсон : Посвіт. – С. 299–306.
Abstract: The study deals with the development of future teachers’ English pronunciation skills in distance education. Considering the nature of professional teacher training it is recommended to combine synchronous and asynchronous types of interaction between the teacher and students, to teach pronunciation in a communicative context, to develop students’ ability to improve their own pronunciation and to teach English pronunciation to other people. The author differentiates between five stages of developing trainee teachers’ phonetic skills in distance education (receptive, receptive-analytical, receptive-reproductive, reflective-analytical, self-improvement) and provides examples of activities at each stage. The efficiency of the set of activities is verified through the pedagogical experiment the results of which confirm the hypothesis that activities for analyzing and correcting other students’ pronunciation facilitate the process of acquiring phonetic skills by future teachers of English. Дослідження присвячене розвитку навичок вимови англійської мови у майбутніх вчителів в умовах дистанційної освіти. З огляду на характер професійної підготовки вчителів, рекомендується поєднувати синхронний і асинхронний типи взаємодії між викладачем і студентами, розвивати вимову, розвивати здатність студентів покращувати власну вимову і навчати вимові викладача і студентів, навчати вимові в комунікативному контексті, розвивати здатність студентів покращувати власну вимову і навчати англійській вимові інших людей. Автор розрізняє п'ять етапів розвитку фонетичних навичок викладачів-стажистів в дистанційній освіті (рецептивний, рецептивно-аналітичний, рецептивно-репродуктивний, рефлексивно-аналітичний, самовдосконалення) і наводить приклади діяльності на кожному етапі. Ефективність комплексу заходів перевіряється в ході педагогічного експерименту, результати якого підтверджують гіпотезу про те, що заходи з аналізу і корекції вимови інших студентів сприяє процесу оволодіння фонетичними навичками майбутніми учителями англійської мови. Исследование посвящено развитию навыков произношения английского языка у будущих учителей в условиях дистанционного образования. Учитывая характер профессиональной подготовки учителей, рекомендуется сочетать синхронный и асинхронный типы взаимодействия между преподавателем и студентами, развивать произношение, развивать способность студентов улучшать собственное произношение и обучать произношению преподавателя и студентов, обучать произношению в коммуникативном контексте, развивать способность студентов улучшать собственное произношение и обучать английскому произношению других людей. Автор различает пять этапов развития фонетических навыков преподавателей-стажеров в дистанционном образовании (рецептивный, рецептивно-аналитический, рецептивно-репродуктивный, рефлексивно-аналитический, самосовершенствование) и приводит примеры деятельности на каждом этапе. Эффективность комплекса мероприятий проверяется в ходе педагогического эксперимента, результаты которого подтверждают гипотезу о том, что мероприятия по анализу и коррекции произношения других студентов способствует процессу овладения фонетическими навыками будущими учителями английского языка.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5915
ISBN: 978-617-8003-19-7
Appears in Collections:Кафедра англійської фонетики і граматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chukhno.pdf328.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.