Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5910
Title: Османський вектор зовнішньої політики Б. Хмельницького в сучасній українській історіографії
Other Titles: Османский вектор внешней политики Б. Хмельницкого в современной украинской историографии
Ottoman vector of foreign policy of B. Khmelnytsky in modern Ukrainian historiography
Authors: Мартинова, І. С.
Keywords: українська історіографія
Хмельницький Богдан
зовнішня політика
Військо Запорозьке
османський вектор
українсько–османські відносини
украинская историография
Хмельницкий Богдан
внешняя политика
Войско Запорожское
османский вектор
украинско–османские отношения
ukrainian historiography
Khmelnytsky B.
foreign policy
Zaporozhian army
Ottoman vector
ukrainian–ottoman relations
Issue Date: 14-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мартинова І. С. Османський вектор зовнішньої політики Б. Хмельницького в сучасній українській історіографії / І. С. Мартинова // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 103–110.
Abstract: В статті досліджено дипломатичні відносини між українськими та турецькими урядами в середині XVII століття. В українській історіографії вчені притримуються різних позицій у своїх висновках відносно оцінки стосунків Чигирина зі Стамбулом за доби Б. Хмельницького: що це було – васалітет, номінальний васалітет, протекторат, військовий союз чи щось інше? В статье исследованы дипломатические отношения между украинскими и турецкими правительствами в середине XVII века. В украинской историографии ученые придерживаются различных позиций в своих выводах относительно оценки отношений Чигирина со Стамбулом в эпоху Б. Хмельницкого: что это было – вассалитет, номинальный вассалитет, протекторат, военный союз или нечто другое? The article investigates diplomatic relations between Ukrainian and Turkish governments in the middle of the 17 th century. In the Ukrainian historiography scholars hold different positions in their conclusions concerning the assessment of relations between Chyhyryn and Istanbul in the epoch of B. Khmelnytskyi: it was vassalage, nominal vassalage, protectorate or military alliance. Khmelnitsky: what was it – vassalage, nominal vassalage, protectorate, military alliance or something else?
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5910
Appears in Collections:Кафедра історії УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.