Османський вектор зовнішньої політики Б. Хмельницького в сучасній українській історіографії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено дипломатичні відносини між українськими та турецькими урядами в середині XVII століття. В українській історіографії вчені притримуються різних позицій у своїх висновках відносно оцінки стосунків Чигирина зі Стамбулом за доби Б. Хмельницького: що це було – васалітет, номінальний васалітет, протекторат, військовий союз чи щось інше? В статье исследованы дипломатические отношения между украинскими и турецкими правительствами в середине XVII века. В украинской историографии ученые придерживаются различных позиций в своих выводах относительно оценки отношений Чигирина со Стамбулом в эпоху Б. Хмельницкого: что это было – вассалитет, номинальный вассалитет, протекторат, военный союз или нечто другое? The article investigates diplomatic relations between Ukrainian and Turkish governments in the middle of the 17 th century. In the Ukrainian historiography scholars hold different positions in their conclusions concerning the assessment of relations between Chyhyryn and Istanbul in the epoch of B. Khmelnytskyi: it was vassalage, nominal vassalage, protectorate or military alliance. Khmelnitsky: what was it – vassalage, nominal vassalage, protectorate, military alliance or something else?
Опис
Ключові слова
українська історіографія, Хмельницький Богдан, зовнішня політика, Військо Запорозьке, османський вектор, українсько–османські відносини, украинская историография, Хмельницкий Богдан, внешняя политика, Войско Запорожское, османский вектор, украинско–османские отношения, ukrainian historiography, Khmelnytsky B., foreign policy, Zaporozhian army, Ottoman vector, ukrainian–ottoman relations
Цитування
Мартинова І. С. Османський вектор зовнішньої політики Б. Хмельницького в сучасній українській історіографії / І. С. Мартинова // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 103–110.