Висвітлення постаті Богдана Хмельницького у сучасному освітньому процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що провідними ідеями козацької педагогіки з часів її заснування є виховання підростаючого покоління для боротьби за незалежність України, суверенність особистості, народовладдя, непорушність демократичних прав людини і народу. На сучасному етапі козацька педагогіка широко використовує у навчальному процесі постать Богдана Хмельницького та пов’язані з ним події другої половини XVII ст. не тільки на уроках вітчизняної історії, а й на інших уроках. Це дає можливість на прикладах відданості Україні виховати достойного громадянина своєї держави. В статье раскрыто, что ведущими идеями казацкой педагогики со времен ее основания является воспитание подрастающего поколения для борьбы за независимость Украины, суверенность личности, народовластие, незыблемость демократических прав человека и народа. На современном этапе казацкая педагогика широко использует в учебном процессе фигуру Богдана Хмельницкого и связанные с ним события второй половины XVII в. не только на уроках отечественной истории, но и на других уроках. Это дает возможность на примерах преданности Украине воспитать достойного гражданина своего государства. The article reveals that the leading ideas of Cossack pedagogy since its founding are the education of the younger generation to fight for the independence of Ukraine, the sovereignty of the individual, democracy, the inviolability of democratic human rights and the people. At the present stage, Cossack pedagogy widely uses the figure of Bohdan Khmelnytsky and related events of the second half of the XVII century in the educational process. not only in lessons of national history, but also other subjects. This gives an opportunity to raise a worthy citizen of their country on the examples of devotion to Ukraine.
Опис
Ключові слова
козацька педагогіка, історія козацтва, козацьке виховання, Хмельниччина, Хмельницький Б., навчальний процес, казацкая педагогика, история казачества, казацкое воспитание, Хмельниччина, Хмельницкий Б., учебный процесс, Cossack pedagogy, history of the Cossacks, Cossack upbringing, Khmelnychchyna, Khmelnytsky B., learning process
Цитування
Дьякова О. В. Висвітлення постаті Богдана Хмельницького у сучасному освітньому процесі / О. В. Дьякова , С. В. Жилін // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 37–41.