Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5874
Title: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Other Titles: ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
PREPARATION OF FUTURE EDUCATORS FOR INTRODUCTION OF MODERN SPEECH TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
Authors: Вітченко, В. В.
Витченко, В. В.
Vitchenko, V.
Keywords: дошкільна освіта
сучасні технології
мовленнєвий розвиток
магістерські роботи
дошкольное образование
современные технологии
речевое развитие
магистерские работы
preschool education
сучасні технології
speech development
master's work
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Вітченко В. В. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження сучасних технологій мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / В. В. Вітченко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 71–72.
Abstract: У статті розглянуто використання інноваційних технологій у роботі вихователів, яке дозволяє якісно покращити освітнє середовище, що сприяє розвитку мовлення дошкільників. Тому одним із важливих напрямів підготовки студентів зі спеціальності дошкільна освіта є ознайомлення їх із теоретичними засадами мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку і набуття ними практичних умінь упровадження в систему роботи сучасних закладів дошкільної освіти новітніх технологій. В статье рассмотрено использование инновационных технологий в работе воспитателей, которое позволяет качественно улучшить образовательную среду, способствует развитию речи дошкольников. Поэтому одним из важных направлений подготовки студентов по специальности дошкольное образование является ознакомление их с теоретическими основами речевого развития детей дошкольного возраста и приобретение ими практических умений внедрения в систему работы современных учреждений дошкольного образования новейших технологий. The article considers the use of innovative technologies in the work of educators, which allows to qualitatively improve the educational environment, which promotes the development of speech of preschoolers. Therefore, one of the important areas of training students majoring in preschool education is to acquaint them with the theoretical foundations of speech development of preschool children and their acquisition of practical skills to introduce into the system of modern preschool education of the latest technologies.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5874
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
В. В. Вітченко. Підготовка майбутніх вихователів.pdf951.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.