ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто використання інноваційних технологій у роботі вихователів, яке дозволяє якісно покращити освітнє середовище, що сприяє розвитку мовлення дошкільників. Тому одним із важливих напрямів підготовки студентів зі спеціальності дошкільна освіта є ознайомлення їх із теоретичними засадами мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку і набуття ними практичних умінь упровадження в систему роботи сучасних закладів дошкільної освіти новітніх технологій. В статье рассмотрено использование инновационных технологий в работе воспитателей, которое позволяет качественно улучшить образовательную среду, способствует развитию речи дошкольников. Поэтому одним из важных направлений подготовки студентов по специальности дошкольное образование является ознакомление их с теоретическими основами речевого развития детей дошкольного возраста и приобретение ими практических умений внедрения в систему работы современных учреждений дошкольного образования новейших технологий. The article considers the use of innovative technologies in the work of educators, which allows to qualitatively improve the educational environment, which promotes the development of speech of preschoolers. Therefore, one of the important areas of training students majoring in preschool education is to acquaint them with the theoretical foundations of speech development of preschool children and their acquisition of practical skills to introduce into the system of modern preschool education of the latest technologies.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, сучасні технології, мовленнєвий розвиток, магістерські роботи, дошкольное образование, современные технологии, речевое развитие, магистерские работы, preschool education, сучасні технології, speech development, master's work
Цитування
Вітченко В. В. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження сучасних технологій мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / В. В. Вітченко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 71–72.