Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5872
Title: Нове і традиційне у вихованні майбутнього вчителя
Other Titles: Новое и традиционное в воспитании будущего учителя
New and traditional in the upbringing of the future teacher
Authors: Борисенко, Н. О.
Borisenko, Н.
Keywords: виховання
здобувач
особистість
педагог
перспектива
якість освіти
воспитание
соискатель
личность
качество образования
education
applicant
personality
teacher
perspective
quality of education
Issue Date: 31-Dec-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Citation: Борисенко Н. О. Нове і традиційне у вихованні майбутнього вчителя / Н. О. Борисенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 19–21.
Abstract: У публікації автор порушив проблему поєднання традиції і нового у виховній роботі закладу вищої педагогічної освіти. Автор зробив наголос на тому, що для сучасних програм виховання актуально дотримуватися екзистенційного підходу. Цілі і зміст виховної роботи майбутніх педагогів доцільно спрямувати на формування компетентності критичного і креативного мислення, когнітивної гнучкості. Автор виокремив виховний потенціал ефекту присутності харизматичного викладача–вихователя. В публикации автор затронул проблему сочетания традиции и нового в воспитательной работе учреждения высшего педагогического образования. Автор сделал акцент на том, что для современных программ воспитания актуально соблюдать экзистенциальный подход. Цели и содержание воспитательной работы будущих педагогов целесообразно направить на формирование компетентности критического и креативного мышления, когнитивной гибкости. Автор выделил воспитательный потенциал эффекта присутствия харизматического преподавателя–воспитателя. In the publication, the author raised the issue of combining tradition and new in the educational work of the institution of higher pedagogical education. The author emphasized that for modern education programs it is important to follow an existential approach. The goals and content of educational work of future teachers should be aimed at forming the competence of critical and creative thinking, cognitive flexibility. The author singled out the educational potential of the effect of the presence of a charismatic teacher–educator.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5872
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Борисенко Н. О. .pdf778.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.