Особистість злочинника: визначення, типи, умови формування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто кримінальну поведінку злочинця, визначено його позицію як суб’єкта соціальної поведінки у контексті соціальних зв’язків, розкрито його соціальні риси та ролі, особливості мотивації злочинної поведінки у різних середовищах. Кримінальна особистість – це окремий випадок соціально-психологічної структури людини та індивідуалізовані конструкти її кримінальної поведінки. Кримінальну особу характеризують протиправні соціальні орієнтири, кримінальні установки та мотивація, інше ставлення до життя, інші життєві стратегії. В статье рассмотрено уголовное поведение преступника, определена его позиция как субъекта социального поведения в контексте социальных связей, раскрыты его социальные черты и роли, особенности мотивации преступного поведения в различных средах. Уголовное личность – это частный случай социально-психологической структуры человека и индивидуализированные конструкты ее криминального поведения. Уголовное лицо характеризуют противоправные социальные ориентиры, уголовные установки и мотивация, другое отношение к жизни, другие жизненные стратегии. The article deals with criminal behaviour of a criminal, defines his position as a subject of social behaviour in the context of social relations, reveals his social traits and roles, peculiarities of motivation of criminal behaviour in different environments. Criminal person is a particular case of social and psychological structure of a person and individualised constructs of his criminal behaviour. The criminal person is characterised by unlawful social orientations, criminal attitudes and motivation, a different attitude to life, and other life strategies.
Опис
Ключові слова
особистість злочинника, кримінальна поведінка, кримінальна особистість, соціальна поведінка, личность преступника, криминальное поведение, криминальная личность, социальное поведение, identity of the offender, criminal conduct, criminal person, social behavior
Цитування
Пелішенко В. О. Особистість злочинника: визначення, типи, умови формування / В. О. Пелішенко // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С.85–88.