Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/586
Title: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАГАДОК ЯК ЗАСОБУ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В РОДИНІ
Authors: Соловйова, Ю. О.
Keywords: родинне виховання
дитячий фольклор
українські народні загадки
засоби виховання
виховання дитини
семейное воспитание
детский фольклор
украинские народные загадки
средства воспитания
воспитание ребенка
family education
children's folklore
Ukrainian folk riddles
the means of education
the upbringing of the child
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Соловйова Ю. О. Аксіологічний аспект загадок як засобу виховання дитини в родині / Ю. О. Соловйова // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 260–264.
Abstract: Через твори художньої літератури дорослі відкривають для дітей усе багатство картини світу, людських почуттів, уміння помічати особливості людського характеру, людських вчинків. Читаючи книги чи слухаючи прочитане, дитина звикає переживати ті чи інші події разом із героями творів, у дитячій душі пробуджуються гуманні почуття: здатність проявити увагу до іншого, бажання допомогти іншому, протест проти несправедливості. Засобами художньої літератури в дітях виховуються принциповість, чесність, любов до Батьківщини. Дитина, яка в ранньому віці пройшла школу бабусиних та дідусевих загадок, тим самим якнайкраще підготувалася до найскладніших загадок людського життя. Бо в кожній загадці вміло поєднуються різні аспекти виховання (етичний, естетичний, пізнавальний, оцінювальний тощо). Через загадку здійснюється пізнавальна діяльність дитини, розвивається її спостережливість, збагачується уява, загострюються аналітичні здібності. Через произведения художественной литературы взрослые открывают для детей все богатство картины мира, человеческих чувств, умение замечать особенности человеческого характера, человеческих поступков. Читая книги или слушая прочитанное, ребенок привыкает переживать те или иные события вместе с героями произведений, в детской душе пробуждаются гуманные чувства: способность проявить внимание к другому, желание помочь другому, протест против несправедливости. Средствами художественной литературы в детях воспитывается принципиальность, честность, любовь к Родине. Ребенок, который в раннем возрасте прошел школу бабушкиных и дедушкиных загадок, тем самым наилучшим образом подготовился к самым сложным загадкам человеческой жизни. Потому что в каждой загадке умело сочетаются различные аспекты воспитания (этический, эстетический, познавательный, оценочный и тому подобное). Через загадку осуществляется познавательная деятельность ребенка, развивается его наблюдательность, обогащается воображение, обостряются аналитические способности.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/586
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соловйова Ю. О.pdf121.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.