Відображення ціннісних орієнтирів персонажів у повісті А. Н. Рибакова "Постріл"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано відображення ціннісних орієнтирів персонажів у повісті А. Н. Рибакова «Постріл». В статье проанализированы отображения ценностных ориентиров персонажей в повести А. Н. Рыбакова «Выстрел». The article analyzes the display of values of characters in the story of A. N. Rybakov "Shot".
Опис
Ключові слова
Рибаков А. Н., ціннісні орієнтири, аспірантські роботи, Рыбаков А. Н., ценностные ориентиры, аспирантские работы, Rybakov A., value benchmarks, graduate work
Цитування
Кузнецова О. С. Відображення ціннісних орієнтирів персонажів у повісті А. Н. Рибакова "Постріл" / О. С. Кузнецова // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 51–52.