Вплив зміни тривалого світлового десинхронозу, сумісного введення мелатоніну і спіруліни на масу тіла щурів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний медичний університет МОЗ України
Анотація
Метою дослідження було оцінити зміни масу тіла щурів на тлі зміни режиму освітлення та при дії мелатоніну і спіруліни. У ході дослідження виявлено, що в усіх групах піддослідних тварин наявні незначні відхилення у темпі приросту маси на кінцевому етапі дослідження, за винятком самців, які зазнали впливу цілодобового освітлення та самців, яким вводили на його фоні мелатонін. Маса тіла у них була надлишковою. З’ясовано, що в жодній з експериментальних груп не виявлено зменшення абсолютного показника маси тіла, тобто, не спостерігався катаболічний ефект, який є ознакою тяжкого патологічного стану. Целью исследования было оценить изменения массы тела крыс на фоне изменения режима освещения и при действии мелатонина и спирулины. В ходе исследования выявлено, что во всех группах подопытных животных имеются незначительные отклонения в темпе прироста массы на конечном этапе исследования, за исключением самцов, подвергшихся воздействию круглосуточного освещения и самцов, которым вводили на его фоне мелатонин. Масса тела у них была избыточной. Установлено, что в одной из экспериментальных групп не выявлено уменьшение абсолютного показателя массы тела, то есть, не наблюдалось катаболический эффект, который является признаком тяжелого патологического состояния. Methods of advancing the assessment of the change in masu tila schurіv on the basis of the mode of illumination in the case of melatonin and spirulini. In the course of the last decade, it was revealed that in some groups of old-age foods there was little evidence of an insignificant change in the rate of growth of the mass at the final stage of the last decade, for the blame of males, who conceived the introduction of small-scale fruit and vegetable crops. Masa tila they have a super-surplus. It is stated that in the current experimental groups there has not been a change in the absolute indicator of mass, so that a catabolic effect has not been spared, which is familiar with a serious pathological camp.
Опис
Ключові слова
фотоперіод, мелатонін, спіруліна, маса тіла щурів, фотопериод, мелотонин, спирулина, масса тела крыс, photoperiod, melatonin, spirulina, body weight of rats
Цитування
Мамотенко А. В. Вплив зміни тривалого світлового десинхронозу, сумісного введення мелатоніну і спіруліни на масу тіла щурів / А. В. Мамотенко // Перші читання, присвячені Д. О. Альперну "Актуальні питання патологічної фізіології" : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : (до 150-річчя кафедри загальної та клінічної патофізіології ім. Д. О. Альперна), Харків, 26 берез. 2021 р. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 100–103.