Проблема соціального виховання школярів у КНР засобами музичної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему соціального виховання школярів у КНР засобами музичної освіти. Музична освіта – визнана важлива частина розвитку дитини, що впливає на її фізичний і розумовий стан, сприяє покращенню особистісних якостей. Виховання особистості, здатної бачити, сприймати, усвідомлювати, створювати і реалізовувати прекрасне в усіх його проявах – завдання, яке постає як актуальне і нагальне в сучасних умовах руйнації цінностей людської взаємодії. В статье рассмотрена проблема социального воспитания школьников в КНР средствами музыкального образования. Образование – признанная важная часть развития ребенка, влияет на его физическое и умственное состояние, способствует улучшению личностных качеств. Воспитание личности, способной видеть, воспринимать, осознавать, создавать и реализовывать прекрасное во всех его проявлениях – задача, которая стоит как актуальная и насущная в современных условиях разрушения ценностей человеческого взаимодействия.The article deals with the problem of social education of schoolchildren in the PRC by means of music education. Education is a recognised important part of a child's development, influencing his or her physical and mental state and enhancing personal qualities. Educating a personality capable of seeing, perceiving, realising, creating and realising the beautiful in all its manifestations is a task that stands as relevant and urgent in the current context of the destruction of the values of human interaction.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, музична освіта, школярі, освіта Китаю, социальное воспитание, музыкальное образование, школьники, образование Китая, social education, music education, pupils, Chinese education
Цитування
Юйхун В. Проблема соціального виховання школярів у КНР засобами музичної освіти / В. Юйхун // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 9–10.