Мобильность как основная характеристика личности в современных социокультурных контекстах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассмотрена характеристика нового типа личности которая в полном объеме отвечает такой подвижной природе новой реальности и ее качество – мобильность. Именно рост множественных мобильностей личностей, новых технологий и расширенных сетей порождает новые «поля» или «межпространственную» социальную жизнь. У статті розглянуто характеристику нового типу особистості, яка в повному обсязі відповідає такій рухомій природі нової реальності та її якість – мобільність. Саме зростання множинних мобільних особистостей, нових технологій і розширених мереж породжує нові «поля» або «міжпросторове» соціальне життя. The article considers the characteristic of a new type of personality that fully responds to this fluid nature of the new reality and its quality - mobility. It is the growth of multiple personal mobility, new technologies and extended networks that give rise to new 'fields' or 'interdimensional' social life.
Опис
Ключові слова
мобильность, характеристика личности, социальная реальность, социокультурный контекст, мобільність, характеристика особистості, соціальна реальність, соціокультурний контекст, mobility, personality characteristic, social reality, sociocultural contexts
Цитування
Денисенко И. Д. Мобильность как основная характеристика личности в современных социокультурных контекстах / И. Д. Денисенко, О. В. Коровко // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.- практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 6–8.