Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Математичний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку 014 – Середня освіта (Математика)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Математичний аналіз для студентів математичних факультетів педагогічних університетів є одним з найскладніших курсів математичного циклу. Значення математичного аналізу полягає в тому, що він дозволяє привести до єдиного вигляду опис багатьох різноманітних за природою процесів, використовуючи систему строгих математичних понять та універсальних методів аналізу. Курсова робота має сприяти більш поглибленому вивченню курсу «Математичний аналіз», осмисленню його формування та розвитку, визначенню наступності вивчення аналізу в школі та у вищих закладах освіти, застосуванню при розв’язуванні задач. Виконання курсової роботи – одна з найважливіших форм самостійної роботи студентів, в процесі якої вони вчаться роботі з науковою та методичною літературою, логічному міркуванню, оперуванню з абстрактними об’єктами, коректному використанню математичних понять та символів, грамотному оформленню наукових публікацій. Математический анализ для студентов математических факультетов педагогических университетов является одним из самых сложных курсов математического цикла. Значение математического анализа заключается в том, что он позволяет привести к единому виду описание множества различных по природе процессов, используя систему строгих математических понятий и универсальных методов анализа. Курсовая работа должна способствовать более углубленному изучению курса «Математический анализ», осмыслению его формирования и развития, определению преемственности изучения анализа в школе и в высших учебных заведениях, применению при решении задач. Выполнение курсовой работы - одна из важнейших форм самостоятельной работы студентов, в процессе которой они учатся работе с научной и методической литературой, логическому рассуждению, оперированию с абстрактными объектами, корректном использованию математических понятий и символов, грамотном оформлению научных публикаций. Mathematical analysis for students of mathematical faculties of pedagogical universities is one of the most difficult courses in the mathematical cycle. The value of mathematical analysis lies in the fact that it allows to bring to a unified form the description of a multitude of processes, different in nature, using a system of rigorous mathematical concepts and universal methods of analysis. Course work should contribute to a more in-depth study of the course "Mathematical analysis", understanding its formation and development, determining the continuity of the study of analysis in school and in higher education, application in solving problems. Course work is one of the most important forms of independent work of students, in the process of which they learn to work with scientific and methodological literature, logical reasoning, operating with abstract objects, correct use of mathematical concepts and symbols, competent design of scientific publications.
Опис
Ключові слова
математичний аналіз, студенти, курсова робота, вища освіта, математический анализ, студенты, курсовая работа, высшее образование, mathematical analysis, students, course work, higher education
Цитування
Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з курсу "Математичний аналіз" : для студентів денної та заочної форм навчання напряму 014 — Середня освіта (Математика) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд.: І. Г. Яловега, О. В. Водолаженко]. – Харків : ХНПУ, 2018. – 28 с.