Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5830
Title: Соціалізація молоді у соціальних мережах у період інформаційної війни (український контекст)
Other Titles: Социализация молодежи в социальных сетях в период информационной войны (украинский контекст)
Socialization of youth in social networks during the information war (Ukrainian context)
Authors: Власенко, Т. Т.
Keywords: соціалізація молоді
соціальні мережі
інформаційна війна
інтерактивні комунікації
социализация молодежи
социальные сети
информационная война
интерактивные коммуникации
socialization of youth
social networks
information war
interactive communications
Issue Date: 15-May-2015
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Власенко Т. Т. Соціалізація молоді у соціальних мережах у період інформаційної війни (український контекст) / Т. Т. Власенко // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 41–43.
Abstract: В статті розглянуто процес соціалізації в інтерактивних комунікаціях. Особливе місце в процесі соціалізації належить новим механізмам комунікації, а саме – соціальним мережам. Пошук у соціальних мережах однодумців, віртуальної підтримки і комунікації, яких можливо не вистачає в реальному житті, тестування своїх симпатій та антипатій з точки зору «схвалення» мережевою спільнотою – все це молодь знаходить у віртуальному спілкуванні. В статье рассмотрен процесс социализации в интерактивных коммуникациях. Особое место в процессе социализации принадлежит новым механизмам коммуникации, а именно – социальным сетям. Поиск в социальных сетях единомышленников, виртуальной поддержки и коммуникации, которых возможно не хватает в реальной жизни, тестирование своих симпатий и антипатий с точки зрения «одобрение» сетевой сообществом – все это молодежь находит в виртуальном общении. The article examines the process of socialisation in interactive communication. A special place in the process of socialization belongs to the new mechanisms of communication, namely, social networks. The search in social networks for like-minded people, virtual support and communication, which may be lacking in real life, testing their likes and dislikes in terms of "approval" of the network community – all this young people find in virtual communication.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5830
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.