Досвід реалізації дозвіллєвої платформи "Здоровенькі були" в проєкті "Домашня опіка" БО "БФ "Карітас Харків"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано досвід реалізації дозвіллєвої платформи «Здоровенькі були» в проєкті «Домашня опіка» БО «БФ «Карітас Харків». Діагностична робота з людьми похилого віку, учасниками дозвіллєвої платформи, була спрямована на: аналіз умов, в яких знаходяться клієнти; знайомство з найближчим оточенням людей похилого віку, з метою активізації ресурсів родини у напрямі підтримки соціально-культурної активності людей похилого віку; проведення з бенефіціарами діагностичних бесід. Автором был проанализирован опыт реализации досуговой платформы «Будьте здоровы» в проекте «Домашняя опека» БО «БФ «Каритас Харьков». Диагностическая работа с пожилыми людьми, участниками досуговой платформы, была направлена ​​на: анализ условий, в которых находятся клиенты; знакомство с ближайшим окружением пожилых людей, с целью активизации ресурсов семьи в направлении поддержки социально-культурной активности пожилых людей; проведения с бенефициарами диагностических бесед. The author analysed the experience of implementing the "Be Healthy" leisure platform in the "Home Care" project of Caritas Kharkiv Charitable Foundation. Diagnostic work with older people, participants of the leisure platform, was aimed at: analysing the conditions in which clients are; getting to know the immediate environment of older people in order to activate family resources towards supporting socio-cultural activity of older people; conducting diagnostic conversations with beneficiaries.
Опис
Ключові слова
люди похилого віку, домашня опіка, соціальні служби, магістерські роботи, старики, домашняя опека, социальные службы, магистерские работы, old people, home care, social services, master's works
Цитування
Сех М. І. Досвід реалізації дозвіллєвої платформи "Здоровенькі були" в проєкті "Домашня опіка" БО "БФ "Карітас Харків" / М. І. Сех // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 66–67.