Бюджетування як інструмент фінансового управління

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто бюджетування, як инструмент фінансового управління. Бюджетування дозволяє координувати достатність фінансових ресурсів для виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності. Ефективна бюджетна система на підприємстві допоможе вдосконалити координацію всіх його підрозділів, поліпшити мотивацію, підвищити відповідальність менеджерів всіх рівнів, передбачити фінансовий результат, запобігти кризовим ситуаціям. В статье рассмотрено бюджетирование, как инструмент финансового управления. Бюджетирование позволяет координировать достаточность финансовых ресурсов для производственной, инвестиционной и финансовой деятельности. Эффективная бюджетная система на предприятии поможет усовершенствовать координацию всех его подразделений, улучшить мотивацию, повысить ответственность менеджеров всех уровней, предусмотреть финансовый результат, предотвратить кризисные ситуации. This article examines budgeting as a financial management tool. Budgeting allows coordinating sufficiency of financial resources for production, investment and financial activities. An effective budgeting system in an enterprise will help to improve coordination of all its departments, improve motivation, increase the responsibility of managers at all levels, foresee financial results, and prevent crisis situations.
Опис
Ключові слова
бюджетування, фінансове управління, бюджетний процес, студентські роботи, бюджетирование, финансовое управление, бюджетный процесс, студенческие работы, budgeting, financial management, budget process, student work
Цитування
Михайленко М. Ю. Бюджетування як інструмент фінансового управління / М. Ю. Михайленко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 117–120.