Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5802
Title: Роль і місце ТНК в умовах глобалізації світової економіки
Other Titles: Роль и место ТНК в условиях глобализации мировой экономики
The role and place of TNCs in the context of the globalization of the world economy
Authors: Іванова, К. Г.
Иванова, Е. Г.
Ivanova, K.
Keywords: світова економіка
глобалізація
транснаціональні корпорації
студенські роботи
мировая экономика
глобализация
транснациональные корпорации
студенческие работы
world economy
globalization
transnational corporations
student work
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Іванова К. Г. Роль і місце ТНК в умовах глобалізації світової економіки / К. Г. Іванова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 105–109.
Abstract: Основну увагу в роботі акцентовано на зрост ТНК в умовах глобалізації в світової економіки. В умовах глобалізації роль ТНК у розвитку світової економіки неухильно зростає. В умовах інтернаціоналізації світової економіки зростання впливу ТНК був пов'язаний зі збільшенням кількості транснаціональних корпорацій в умовах зростаючого ринку на хвилі зростання п'ятого технологічного укладу на межі ХХ-ХХI століть. ТНК своїми діями щодо розвитку і виходу на нові ринки вносять свій внесок в процеси інвестування в світовій економіці. Незважаючи на різні кризи та ризики, глобалізація залишатиметься головною тенденцією у розвитку всіх підсистем суспільства. Основное внимание в работе акцентировано на рост ТНК в условиях глобализации в мировой экономики. В условиях глобализации роль ТНК в развитии мировой экономики неуклонно растет. В условиях интернационализации мировой экономики рост влияния ТНК был связан с увеличением количества транснациональных корпораций в условиях растущего рынка на волне роста пятого технологического уклада на рубеже ХХ-ХХI веков. ТНК своими действиями по развитию и выходу на новые рынки вносят свой вклад в процессы инвестирования в мировой экономике. Несмотря на различные кризисы и риски, глобализация будет оставаться главной тенденцией в развитии всех подсистем общества. The main attention in the work is focused on the growth of TNCs in the context of globalization in the world economy. In the context of globalization, the role of TNCs in the development of the world economy is steadily growing. In the context of the internationalization of the world economy, the growth of the influence of TNCs was associated with an increase in the number of transnational corporations in a growing market in the wake of the growth of the fifth technological order at the turn of the XX-XXI centuries. TNCs, through their actions to develop and enter new markets, contribute to the investment processes in the global economy. Despite various crises and risks, globalization will remain the main trend in the development of all subsystems of society.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5802
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.