Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5797
Title: СПЕЦІФІКА ІНТЕГРАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Other Titles: СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО И СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
SPECIFICS OF REMOTE AND MIXED INTEGRATION EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS PEDAGOGICAL PROBLEM
Authors: Харченко, А. П.
Kharchenko, A.
Keywords: дистанційне навчання
змішане навчання
вища освіта
студентські роботи
дистанционное обучение
смешанное обучение
высшее образование
студенческие работы
distance learning
blended learning
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Харченко А. П. Спеціфіка інтеграції дистанційного та змішаного навчання у закладах вищої освіти як педагогічна проблема / А. П. Харченко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 61–62.
Abstract: У статті розглянуто дистанційну та змішану форми освіти, заснованих на сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях, що дозволяє не тільки вчитися, а й підвищувати кваліфікаційний рівень її користувачів. Дистанційна форма навчання є результатом еволюції традиційної освіти, що призвело до появи електронної дошки і комп'ютерних навчальних систем, які містять в собі електронні підручники і програми, призначені для користування віртуальною аудиторією. Одним з вдалих варіантів використання дистанційного навчання є "змішане навчання" як поєднання дистанційного навчання з традиційними формами аудиторних занять. В статье рассмотрены дистанционная и смешанная формы образования, основанные на современных информационных и коммуникационных технологиях, что позволяет не только учиться, но и повышать квалификационный уровень пользователей. Дистанционная форма обучения является результатом эволюции традиционного образования, что привело к появлению электронной доски и компьютерных обучающих систем, которые включают в себя электронные учебники и программы, предназначенные для использования виртуальной аудитории. Одним из удачных вариантов использования дистанционного обучения является "смешанное обучение" как сочетание дистанционного обучения с традиционными формами аудиторных занятий. The article considers distance and mixed forms of education based on modern information and communication technologies, which allows not only to learn but also to improve the skills of its users. Distance learning is the result of the evolution of traditional education, which has led to the emergence of electronic boards and computer training systems that contain electronic textbooks and programs designed to use a virtual audience. One of the successful options for using distance learning is "blended learning" as a combination of distance learning with traditional forms of classroom activities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5797
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.