Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5796
Title: Особливості трудової міграції української робочої сили
Other Titles: Особенности трудовой миграции украинской рабочей силы
Features of labor migration of Ukrainian labor force
Authors: Винник, Б. Р.
Vynnyk, B.
Keywords: трудова міграція
економічна криза
робоча сила
студентські роботи
трудовая миграция
экономический кризис
рабочая сила
студенческие работы
labour migration
economic crisis
workforce
student work
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Винник Б. Р. Особливості трудової міграції української робочої сили / Б. Р. Винник // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 48–51.
Abstract: У статті розглянуто трудову міграцію робочої сили. Щоб зупинити відтік мігрантів за кордон наш уряд має прийняти низку важливих рішень. Влада має зосередитися на створенні нових робочих місць з гідними умовами та рівнем оплати праці. Такі дії призведуть до скорочення трудових мігрантів та врегулюють економічну ситуацію в Україні. В статье рассмотрена трудовая миграция рабочей силы. Чтобы остановить отток мигрантов за границу наше правительство должно принять ряд важных решений. Власти должны сосредоточиться на создании новых рабочих мест с достойными условиями и уровнем оплаты труда. Такие действия приведут к сокращению трудовых мигрантов и урегулируют экономическую ситуацию в Украине. This article looks at labour migration of the labour force. In order to stop the outflow of migrants abroad, our government must take some important decisions. The authorities should focus on creating new jobs with decent conditions and wages. Such actions will lead to a reduction of labour migrants and regularise the economic situation in Ukraine.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5796
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.