Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/579
Title: ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ В УКРАЇНІ
Authors: Кордубан, М. В.
Keywords: діти-сиріти
сімейне виховання
соціалізація особистості
соціальний захист дітей
розвиток особистості дитини
патронатні сім'ї
дети-сироты
семейное воспитание
социализация личности
социальная защита детей
развитие личности ребенка
патронатные семьи
orphans
family education
socialization of the personality
social protection of children
the development of the child
foster families
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Кордубан М. В. Питання виховання дітей-сиріт в Україні / М. В. Кордубан // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 131–133.
Abstract: Невід᾽ємною складовою національної системи освіти і виховання є сімейне виховання. Сім’я відіграє величезну роль в процесі соціалізації особистості, закладанні основ моральних принципів і норм поведінки, формуванні загальнолюдських цінностей, підготовці дітей до самостійного сімейного життя тощо.Саме в родині, в її унікальній емоційній атмосфері відбувається повноцінний розвиток і становлення особистості дитини. На сьогодні в Україні важливим зрушенням у вихованні дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського піклування, є узаконення патронатної форми виховання. Питання патронатної родини не є новим для України, проте його закріплення на законодавчому рівні має бути важливим кроком до створення родинного затишку, так необхідного для кожної дитини. Неотъемлемой составляющей национальной системы образования и воспитания является семейное воспитание. Семья играет огромную роль в процессе социализации личности, закладывании основ моральных принципов и норм поведения, формировании общечеловеческих ценностей, подготовке детей к самостоятельной семейной жизни и тому подобное.Именно в семье, в ее уникальной эмоциональной атмосфере происходит полноценное развитие и становление личности ребенка. На сегодня в Украине важным сдвигом в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, является узаконивание патронатной формы воспитания. Вопрос патронатной семьи не является новым для Украины, однако его закрепление на законодательном уровне должен быть важным шагом к созданию семейного уюта, так необходимого для каждого ребенка.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/579
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кордубан М. В.pdf117.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.