Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5787
Title: Роман поколінь як різновід сімейного роману: ключові аспекти жанроутворення
Other Titles: Роман поколений как разновидность семейного романа: ключевые аспекты жанрообразования
The novel of generations as a kind of family romance: key aspects of genre formation
Authors: Румянцева-Лахтіна, О. О.
Keywords: сімейний роман
жанроутворення
аспірантські роботи
семейный роман
жанрообразование
аспирантские работы
family romance
genre-building
postgraduate work
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Румянцева-Лахтіна О. О. Роман поколінь як різновід сімейного роману: ключові аспекти жанроутворення / О. О. Румянцева-Лахтіна // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 73–74.
Abstract: У статті порушено тему роману поколінь як різновіду сімейного роману. В статье затронута тема романа поколений как разновидности семейного романа. The article touches upon the theme of the novel of generations as a kind of family romance.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5787
Appears in Collections:Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Румянцева-Лахтіна О. О..pdf722.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.