Роман поколінь як різновід сімейного роману: ключові аспекти жанроутворення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено тему роману поколінь як різновіду сімейного роману. В статье затронута тема романа поколений как разновидности семейного романа. The article touches upon the theme of the novel of generations as a kind of family romance.
Опис
Ключові слова
сімейний роман, жанроутворення, аспірантські роботи, семейный роман, жанрообразование, аспирантские работы, family romance, genre-building, postgraduate work
Цитування
Румянцева-Лахтіна О. О. Роман поколінь як різновід сімейного роману: ключові аспекти жанроутворення / О. О. Румянцева-Лахтіна // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 73–74.