Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5786
Title: Назрілі акценти інституційних перетворень нової економіки
Other Titles: Назревшие акценты институциональных преобразований новой экономики
Mature accents of institutional transformations of the new economy
Authors: Бурдика, А. І.
Пилипов, С. А.
Бурдыка, А. И.
Пилипов, С. А.
Burdyka, А.
Pylypov, S.
Keywords: інноваційна економіка
інституційне забезпечення
економічна політика
магістерські роботи
инновационная экономика
институциональное обеспечение
экономическая политика
магистерские работы
innovative economy
institutional support
economic policy
master's works
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бурдика А. І. Назрілі акценти інституційних перетворень нової економіки / А. І. Бурдика, С. А. Пилипов // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 62–68.
Abstract: У статті досліджено, що мета створення інституційної системи інноваційної економіки України повинна полягати у сприянні масштабному технологічному оновленню виробництва на основі передових науково-технічних розробок. Важливе значення для активізації інноваційних процесів мають фінансові інститути розвитку. В статье исследовано, что цель создания институциональной системы инновационной экономики Украины должна заключаться в содействии масштабному технологическому обновлению производства на основе передовых научно-технических разработок. Важное значение для активизации инновационных процессов имеют финансовые институты развития. The article investigates that the purpose of creating an institutional system of innovative economy of Ukraine should be to promote large-scale technological renewal of production on the basis of advanced scientific and technical developments. Financial is important for the intensification of innovation processes development institutions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5786
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.