Методи консультування з опорою на сильні сторони підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто професійну підготовку майбутніх фахівців соціальної сфери до володіння сучасними теоретичними і прикладними технологіями соціально-педагогічного консультування, творчі підходи до організації методичної і дорадчої діяльності, які спрямовані на активізацію самопомочі за рахунок орієнтації на сильні сторони дитини. В статье рассмотрена профессиональная подготовка будущих специалистов социальной сферы к обладанию современными теоретическими и прикладными технологиями социально-педагогического консультирования, творческие подходы к организации методической и консультационной деятельности, направленных на активизацию взаимопомощи за счет ориентации на сильные стороны ребенка. The article examines the professional training of future social specialists to possess modern theoretical and applied technologies of socio-pedagogical counselling, creative approaches to the organisation of methodological and counselling activities aimed at enhancing mutual help by focusing on the child's strengths.
Опис
Ключові слова
консультації, підлітки, соціальні працівники, соціальна сфера, консультации, подростки, социальные работники, социальная сфера, consultations, teenagers, social workers, social sphere
Цитування
Василенко О. М. Методи консультування з опорою на сильні сторони підлітків / О. М. Василенко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 24–25.