Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5770
Title: ДИВЕРГЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ (ЕКОЛОГІЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ) КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ
Other Titles: ДИВЕРГЕНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ) ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
THE WRONG DIRECTIONS OF THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT (ENVIRONMENTAL RADICALISM AND ENVIRONMENTAL TERRORISM) FROM A POSITION OF POLITICAL SCIENCE
Authors: Калюжна, Ю. I.
Калюжная, Ю. И.
Kaliuzhna, Yu.
Keywords: екологічний рух
екологічні проблеми
екологічна політика
глобальна екологічна криза
екстремізм і радикалізм
екологічний тероризм
ризики сучасності
экологическое движение
экологические проблемы
экологическая политика
глобальный экологический кризис
экстремизм и радикализм
экологический терроризм
риски современности
environmental movement
environmental problems
environmental policy
global environmental crisis
extremism and radicalism
environmental terrorism
the risks of today
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Калюжна Ю. І. Дивиргенція екологічного руху (екологічний радикалізм та екологічний тероризм) крізь призму політологічного виміру / Ю. І. Калюжна // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 2 (19). – С. 29–40.
Abstract: У статті здійснена спроба теоретичного аналізу суспільно-політичного явища «екологічний тероризм». Комплекс глобальних екологічних проблем ХХІ століття корелює з радикалізацією екологічних настроїв, – у боротьбі за вирішення екологічних проблем, за право кожної людини на чисте довкілля і справедливий розподіл ресурсів – відбувається трансформація екологічних поглядів у бік екстремізму та радикалізму, а відтак, все часті екоактивісти перетинають межу загальносвітового абсолюту «цінності людського життя», – і стають екотерористами. Автором статті наголошується, в сучасному науковому просторі відчутний дефіцит дослідницького матеріалу, щодо проблематики екологічного тероризму, що значно ускладнює теоретичні розвідки та пошук методологічного інструментарію до розуміння даного суспільно-політичного явища. У пошуках ключів до розуміння «екологічного тероризму» автор звертається до еволюції екологічного руху (яка відбувалась за двома основними траєкторіями: інституціалізація екологічного руху та політизація екологічного руху) та фіксує, що на певному етапі еволюційного розвитку екологічного руху виникають дивергенції, у вигляді екстремізму та радикалізації екологічного руху, які й стали підґрунтям екологічного тероризму. Теоретичний аналіз діяльність екологічних терористичних організацій дозволяє стверджувати: наростаючі відчуття тривоги, безпорадності та неминучості настання екологічної катастрофи планетарного масштабу, тотальне розчарування в політичних інститутах та діяльності міжнародних екологічних організацій, «псевдонаукові вірування, божевільний популізм, застарілі та нові групові фобії в істеризованих спільнотах перетворюється на теоретичне підґрунтя та рушії насильства», а отже, стають «поживною речовиною» – для екологічного тероризму. В статье осуществляется попытка теоретического анализа общественно- политического явления «экологический терроризм». Комплекс глобальных экологических проблем ХХІ века коррелирует с радикализацией экологических взглядов, – в борьбе за решение экологических проблем, право каждого человека на чистую окружающую среду и справедливое распределение ресурсов – экологические взгляды трансформируются в сторону экстремизма и радикализма, потому, всё чаще экоактивисты переходят границу общечеловеческого абсолюта «ценности человеческой жизни», – и становятся экотеррористами. Автором статьи акцентируется, в современном научном пространстве существует дефицит исследовательского материала, относительно проблематики экологического терроризма, что значительно усложняет теоретические разведки и поиск методологического инструментария к пониманию данного общественно-политического явления. В поисках ключей к пониманию «экологического терроризма» автор обращается к эволюции экологического движения (которая проходила по двум основним траекториям: институциализация экологического движения и политизация экологического движения) и фиксирует, что на определённом этапе эволюционного развития происходят дивергенции, в виде экстремизма и радикализма экологического движения, которые и стали основанием экологического терроризма. Теоретический анализ деятельности экологических террористических организаций позволяет утверждать: нарастающие чувства тревоги, беспомощности и неизбежности экологической катастрофы планетарного масштаба, тотальное разочарование в политических институтах и деятельности международных экологических организаций, «псевдонаучные верования, сумасшедший популизм, устаревшие и новые групповые фобии в истеризованых общностях превращаются в теоретическое основание и генераторы насилия», становятся «питательной средой» – для экологического терроризма. The article attempts to analyze theoretically the socio-political phenomenon of «environmental terrorism». Complex of global environmental problems (pollution of air, water, soil, common planetary temperature increase, greenhouse effect, destruction of the ozone layer, large-scale floods, droughts, hurricanes, reduction of biological diversity, scarcity of natural resources, rapid demographic growth, cities crisis, environmental refugees, anthropogenic (man-made) garbage collapse, etc.) correlates with the radicalization of environmental views and the rhetoric of peaceful meetings and pickets of government institutions, corporations and international organizations are being replaced by firing from firearms, laying bombs, arson, namely terrorist acts. In today’s world conditions, in the fight for environmental issues solutions, for the right of every person to a clean environment and a fair distribution of resources, environmental views are transformed increasingly into extremism and radicalism, and thus, ecoactivists cross the border and become eco-terrorists. The author of the article emphasizes that in the modern scientific space there is a significant lack of research material on the issues of environmental terrorism, which significantly complicates theoretical studying and the search for methodological tools for understanding this socio-political phenomenon. In his search for the keys to understanding of «environmental terrorism», the author turns to the evolution of the environmental movement (which has been developing along two main directions: the institutionalization of the environmental movement and the politicization of the environmental movement) and notes that at some stage of the evolutionary development of the ecological movement, divergences arise in the form of extremism and radicalism of environmental movements, which became the basis of environmental terrorism. Theoretical analysis of the activities of environmental terrorist organizations, including the Deep Green Resistance, the Huntingdon Society for the Suppression of Cruelty to Animals (Stop Huntingdon Animal Cruelty), the Animal Liberation Front (Animal Liberation Front) and the Earth Liberation Front (Earth Liberation Front), also Earth Above All, Sea Shepherds and others, allows to assert that the increasing feelings of anxiety, helplessness and inevitability of ecological catastrophe on a planetary scale, total disappointment in political institutes and activities of international environmental organizations, «false news and rumors, pseudoscientific beliefs, turned into myths, mad populism, outdated and new group phobias, extremism and all this in hysterically transformational communities is turned into a theoretical basis and a trigger for violence» and becomes «nutritious» substance for the environmental terrorism.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5770
ISSN: 2411-7587 (Print). 2413-0060 (Online).
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калюжна Ю. І..pdf405.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.